Społeczeństwo LGBTQ +

Metodyści publikują liturgię dla małżeństw LGBT


30 czerw­ca Kościół Meto­dy­stycz­ny w Wiel­kiej Bry­ta­nii przy­jął ogrom­ną więk­szo­ścią gło­sów rezo­lu­cję umoż­li­wia­ją­cą udzie­la­nie ślu­bów parom jed­no­pł­cio­wym. Pierw­szy ślub odbę­dzie się jesie­nią br. i to według opu­bli­ko­wa­nej na tę oko­licz­ność litur­gii ślub­nej. Tek­sty litur­gicz­ne mówią m. in. o tym, że nikt nie powi­nien zawie­rać związ­ku lek­ko­myśl­nie lub ego­istycz­nie, gdyż mał­żeń­stwo zakła­da wza­jem­ne odda­nie się całym ser­cem dwóch osób.Litur­gia zakła­da uży­wa­nie odpo­wied­nich zaim­ków oso­bo­wych, jak i pojęć „żona” / „mąż”. Wska­zów­ki litur­gicz­ne obej­mu­ją tak­że sytu­ację, w któ­rej para homo­sek­su­al­na zawar­ła już ślub cywil­ny i zwra­ca się do Kościo­ła o pobło­go­sła­wie­nie mał­żeń­stwa już zawar­te­go.

W meto­dy­stycz­nych budyn­kach kościel­nych, użyt­ko­wa­nych tak­że przez inne Kościo­ły wyma­ga­na jest pisem­na zgo­da dru­gie­go Kościo­ła na prze­pro­wa­dza­nie ślu­bów osób tej samej płci. Wła­dze Kościo­ła Meto­dy­stycz­ne­go opra­co­wa­ły info­gra­fi­kę dla para­fii, któ­ra ma uła­twić pro­ces podej­mo­wa­nia decy­zji o dopusz­cze­niu bło­go­sła­wie­nia par jed­no­pł­cio­wych, w tym tak­że roz­wią­zy­wa­nie sytu­acji kry­zy­so­wych, w któ­rych nie ma wyraź­nej więk­szo­ści w danej para­fii dla akceptacji/odrzucenia bło­go­sła­wie­nia mał­żeństw homo­sek­su­al­nych.

Lokal­ne wspól­no­ty mają pozo­sta­wać w dia­lo­gu i nauczyć się żyć z prze­ciw­staw­ny­mi opi­nia­mi.

Kościół Meto­dy­stycz­ny w Wiel­kiej Bry­ta­nii jest matecz­ni­kiem świa­to­we­go meto­dy­zmu. Do Kościo­ła nale­ży ok. 170 tys. wier­nych.

Wię­cej o czerw­co­wej decy­zji meto­dy­stów tutaj.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.