Ekumenizm w Polsce

“Europa ludzi wolnych” – za tydzień XI Zjazd Gnieźnieński


Bli­sko 60 pre­le­gen­tów, 27 pane­li dys­ku­syj­nych, 22 warsz­ta­ty tema­tycz­ne, 10 Kościo­łów chrze­ści­jań­skich zaan­ga­żo­wa­nych w orga­ni­za­cję – zło­ży się na XI Zjazd Gnieź­nień­ski, któ­ry w dniach 21–23 wrze­śnia obra­do­wać będzie pod hasłem: „Euro­pa ludzi wol­nych. Inspi­ru­ją­ca moc chrze­ści­jań­stwa”. Tego­rocz­ny zjazd – orga­ni­zo­wa­ny przez 16 orga­ni­za­cji kato­lic­kich i eku­me­nicz­nych — jest waż­nym ele­men­tem obcho­dów 100-lecia nie­pod­le­gło­ści.


Zjaz­dy Gnieź­nień­skie to mię­dzy­na­ro­do­we kon­gre­sy laika­tu, będą­ce miej­scem reflek­sji i deba­ty o pod­sta­wo­wych wyzwa­niach przed jaki­mi stoi dziś Euro­pa, jak i o roli chrze­ści­jań­stwa w budo­wa­niu euro­pej­skiej prze­strze­ni.

Zjazd odbę­dzie się z oso­bi­stym udzia­łem Pre­zy­den­ta RP Andrze­ja Dudy oraz repre­zen­tu­ją­ce­go Sto­li­cę Apo­stol­ską kard. Pete­ra Turk­so­na, pre­fek­ta Dyka­ste­rii ds. Inte­gral­ne­go Roz­wo­ju Czło­wie­ka. Jest to tra­dy­cja nawią­zu­ją­ca do pierw­sze­go Zjaz­du Gnieź­nień­skie­go, któ­ry odbył się w 1000 r., kie­dy na zapro­sze­nie pol­skie­go wład­cy Bole­sła­wa Chro­bre­go do gro­bu św. Woj­cie­cha przy­był cesarz Otton III oraz legat papie­ski. Ogło­szo­no wów­czas powsta­nie pierw­szej na zie­miach pol­skich metro­po­lii ze sto­li­cą w Gnieź­nie. Zjaz­dy Gnieź­nień­skie zosta­ły wzno­wio­ne z ini­cja­ty­wy św. Jana Paw­ła II w 1997 roku., kie­dy papież zapro­sił do Gnie­zna sied­miu pre­zy­den­tów państw euro­pej­skich. Od 2003 r. orga­ni­zo­wa­ne są one w for­mie mię­dzy­na­ro­do­wych, eku­me­nicz­nych kon­gre­sów laika­tu.

Tema­ty­ka tego­rocz­ne­go zjaz­du kon­cen­tru­je się wokół wol­no­ści, tym bar­dziej, że mija set­na rocz­ni­ca, kie­dy w 1918 r. uzy­ska­ła ją Pol­ska jak i wie­le naro­dów nasze­go regio­nu Euro­py. Mowa więc będzie m. in. jak ten „dar wol­no­ści” powi­nien być mądrze zago­spo­da­ro­wy­wa­ny oraz jakie nie­bez­pie­czeń­stwa mu dziś zagra­ża­ją.

W Zjeź­dzie wezmą udział chrze­ści­ja­nie róż­nych wyznań z Euro­py Środ­ko­wo-Wschod­niej: duchow­ni, poli­ty­cy, myśli­cie­le, publi­cy­ści. Oma­wia­jąc klu­czo­we wyzwa­nie współ­cze­snej Euro­py – kry­zys euro­pej­skiej toż­sa­mo­ści, będą mówić o odpo­wie­dzial­ność za przy­szłość Kościo­ła, swo­ich ojczyzn i całe­go kon­ty­nen­tu. W pro­gra­mie zna­la­zły się wykła­dy, dys­ku­sje warsz­ta­ty, modli­twy i litur­gie.

Wybit­na fran­cu­ska filo­zof prof. Chan­tal Del­sol przed­sta­wi wykład pt. „Kochaj i czyń co chcesz”? Wol­ność chrze­ści­jań­ska w świe­cie, w któ­rym wszyst­ko wol­no”. Zapla­no­wa­no też panel o Janie Paw­le II i Pry­ma­sie Wyszyń­skim jako nauczy­cie­lach pol­skiej wol­no­ści. W dys­ku­sji o roli Pol­ski w Euro­pe wystą­pią m.in. byli pol­scy pre­mie­rzy: Jerzy Buzek i Han­na Suchoc­ka. W pro­gra­mie jest tak­że mię­dzy­na­ro­do­wa dys­ku­sja o pojed­na­niu z sąsia­da­mi w kra­jach Euro­py Środ­ko­wo-Wschod­niej.

W Zjeź­dzie weź­mie udział też m.in. udział prof. Roc­co But­ti­glio­ne, były wło­ski poli­tyk oraz kard. Peter Turk­son, pre­fekt waty­kań­skiej Dyka­ste­rii ds. Inte­gral­ne­go Roz­wo­ju Czło­wie­ka, któ­ry wygło­si wykład pt. „Ból świa­ta jest bólem Kościo­ła. Chrze­ści­ja­nie na rzecz lep­sze­go świa­ta”.

W dys­ku­sji o roli Pol­ski w Euro­pie wystą­pią m.in. byli pol­scy pre­mie­rzy: Jerzy Buzek i Han­na Suchoc­ka. W pro­gra­mie jest tak­że mię­dzy­na­ro­do­wa dys­ku­sja o pojed­na­niu z sąsia­da­mi w kra­jach Euro­py Środ­ko­wo-Wschod­niej oraz o kry­zy­sie migra­cyj­nym z udzia­łem m.in. bp. Krzysz­to­fa Zadar­ki i ks. dr. hab. Wal­de­ma­ra Cisło, prze­wod­ni­czą­ce­go pol­skiej sek­cji Pomo­cy Kościo­ło­wi w Potrze­bie.

Waż­ną czę­ścią Zjaz­dów będą warsz­ta­ty dla jego uczest­ni­ków. „Jak być pol­skim patrio­tą, a zara­zem soli­dar­nym Euro­pej­czy­kiem?”, „Byłem przy­by­szem…”, “Chrze­ści­ja­nin wobec uchodź­ców – w prak­ty­ce”, “Nowe tech­no­lo­gie – szan­sa czy barie­ra dla ewan­ge­li­za­cji” – to tyl­ko nie­któ­re tema­ty warsz­ta­tów.


W orga­ni­za­cji Zjaz­du współ­pra­cu­je 10 Kościo­łów: oprócz Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go i grec­ko­ka­to­lic­kie­go – wszyst­kie Kościo­ły zrze­szo­ne w Pol­skiej Radzie Eku­me­nicz­nej oraz Kościół Zie­lo­no­świąt­ko­wy. Każ­de­go dnia modli­twę przed obra­da­mi popro­wa­dzi trzech kape­la­nów zjaz­du, repre­zen­tu­ją­cych trzy tra­dy­cje chrze­ści­jań­skie: kato­lic­ką, pra­wo­sław­ną i ewan­ge­lic­ką. Prze­wi­dzia­no spe­cjal­ne nabo­żeń­stwo „Eku­me­nicz­na Dro­ga wol­no­ści” w pierw­szym dniu Zjaz­du, któ­re opie­rać się będzie na tek­stach biblij­nych doty­czą­cych wol­no­ści. Nabo­żeń­stwo roz­pocz­nie się na ryn­ku gnieź­nień­skim a zakoń­czy w kate­drze u gro­bu św. Woj­cie­cha, świę­te­go nie­po­dzie­lo­ne­go wów­czas Kościo­ła. Homi­lię wygło­si metro­po­li­ta łódz­ki, abp Grze­gorz Ryś.

Na zakoń­cze­nie eku­me­nicz­ne­go nabo­żeń­stwa w kate­drze gnieź­nień­skiej 21 wrze­śnia 2018 r. każ­dy jego uczest­nik otrzy­ma egzem­plarz Biblii Eku­me­nicz­nej. Wrę­cze­niu księ­gi będą towa­rzy­szy­ły sło­wa „Idź i głoś” – mają one wyra­żać pragnienie,aby uczest­ni­cy XI Zjaz­du Gnieź­nień­skie­go z Pismem Świę­tym w rękach, jak ze spe­cjal­nym klu­czem do ludz­kich serc, poszli w świat i gło­si­li razem ewan­ge­licz­ne orę­dzie wol­no­ści.

Dru­gie­go dnia Zjaz­du eku­me­nicz­ne nabo­żeń­stwa odby­wać się będą tak­że w para­fiach Gnie­zna i oko­lic. Pod­czas nabo­żeństw zosta­ną przy­po­mnia­ni „świad­ko­wie wol­no­ści” – ludzie róż­nych Kościo­łów i wyznań, któ­rzy dali świa­dec­two inspi­ru­ją­cej roli chrze­ści­jań­stwa w Euro­pie.


Część arty­stycz­ną zjaz­du uświet­ni kon­cert Sta­ni­sła­wy Celiń­skiej z zespo­łem pod kie­row­nic­twem Macie­ja Murasz­ko. Obra­dom zjaz­du towa­rzy­szyć będzie wysta­wa: „Marze­nia o wol­no­ści. W set­ną rocz­ni­ce nie­pod­le­gło­ści”, pre­zen­tu­ją­ca dro­gę ku wol­no­ści tych państw euro­pej­skich, któ­re uzy­ska­ły ją w 1918 r.

Zjaz­dy Gnieź­nień­skie są też zawsze waż­nym wyda­rze­niem medial­nym. TVP zor­ga­ni­zu­je w tym roku na ter­nie zjaz­du trzy spe­cjal­ne stu­dia, z któ­rych rela­cjo­no­wać będzie głów­ne wat­ki obrad oraz prze­pro­wa­dzi trans­mi­sję Mszy św. w nie­dzie­lę 23 wrze­śnia o godz. 13. W gma­chu obrad zjaz­do­wych swe stu­dio zor­ga­ni­zu­je tak­że Pol­skie Radio. Wśród patro­nów medial­nych zjaz­du są ponad­to: Aleteia.pl, Deon. pl, Ekumenizm.pl, Gość Nie­dziel­ny, Kato­lic­ka Agen­cja Infor­ma­cyj­na, Tygo­dnik Nie­dzie­la, Prze­gląd Pra­wo­sław­ny, Prze­wod­nik Kato­lic­ki, Rzecz­po­spo­li­ta, Tygo­dnik Powszech­ny, Więź, Wszystkoconajwazniejsze.pl i Zwia­stun Ewan­ge­lic­ki.

Obsłu­gę medial­na dla ponad set­ki akre­dy­to­wa­nych dzien­ni­ka­rzy zapew­ni Kato­lic­ka Agen­cja Infor­ma­cyj­na. Na tere­nie obrad znaj­do­wać się będzie pro­fe­sjo­nal­nie wypo­sa­żo­ne cen­trum pra­so­we, umoż­li­wia­ją­ce bez­po­śred­ni pod­gląd obrad oraz dostęp do tek­stów prze­mó­wień.

Głów­nym Orga­ni­za­to­rem Zjaz­du jest Fun­da­cja św. Wojciecha–Adalberta, a jego współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi: Cen­trum Myśli Jana Paw­ła II, Insty­tut Sta­ty­sty­ki Kościo­ła Kato­lic­kie­go SAC, Insty­tut Eku­me­nicz­ny KUL, Insty­tut Kul­tu­ry Euro­pej­skiej UAM, Insty­tut Chrze­ści­jań­sko-Demo­kra­tycz­ny im. Igna­ce­go Pade­rew­skie­go , Kato­lic­ka Agen­cja Infor­ma­cyj­na, Klub Inte­li­gen­cji Kato­lic­kiej w War­sza­wie, Klub Jagiel­loń­ski, Labo­ra­to­rium „Wię­zi”, Sto­wa­rzy­sze­nie Poko­ju i Pojed­na­nia „Effa­tha”, Wspól­no­ta Che­min Neuf, Wspól­no­ta Sant’Egidio i Zwią­zek Dużych Rodzin 3+. Współ­udział w orga­ni­za­cji zjaz­du ma tak­że Pol­ska Rada Eku­me­nicz­na.

Part­ne­ra­mi mię­dzy­na­ro­do­wy­mi zjaz­du są Reno­va­bis oraz Fun­da­cja Kon­ra­da Ade­nau­era; part­ne­ra­mi samo­rzą­do­wy­mi Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go, Sta­ro­stwo Powia­to­we w Gnieź­nie i Urząd Mia­sta Gnie­zna; part­ne­ra­mi lokal­ny­mi Muzeum Począt­ków Pań­stwa Pol­skie­go w Gnieź­nie i Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Bole­sła­wa Chro­bre­go w Gnieź­nie, a part­ne­rem tech­no­lo­gicz­nym Oran­ge Pol­ska.

Spon­so­ra­mi zjaz­du są Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Poznań­skie i Bank Gospo­dar­stwa Kra­jo­we­go.

Zjazd odby­wa się pod Patro­na­tem Hono­ro­wym Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Andrze­ja Dudy w roku 100-lecia Odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści 1918–2018.Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.