Społeczeństwo LGBTQ +

Geje składają donos do prokuratury na Episkopat


Car­los Alber­to Bien­di­cho, prze­wod­ni­czą­cy Ludo­wej Plat­for­my Gey­ow­skiej, zło­żył donie­sie­nie do pro­ku­ra­tu­ry gene­ral­nej Hisz­pa­nii o popeł­nie­niu prze­stęp­stwa przez Kon­fe­ren­cję Epi­sko­pa­tu Hisz­pa­nii. Bien­di­cho oskar­ża bisku­pów o nakła­nia­nie do homo­fo­bii i o sto­so­wa­nie przy­mu­su wobec kró­la i pre­zy­den­ta rzą­du. W swo­im piśmie Plat­for­ma roz­sze­rza zarzu­ty o „praw­do­po­dob­nie nie­le­gal­ne postę­po­wa­nia”, takie jak „nakła­nia­nie do dys­kry­mi­na­cji z powo­du orien­ta­cji sek­su­al­nych, obra­ża­nie osób będą­cych homo­sek­su­ali­sta­mi i sto­so­wa­nie przy­mu­su”. Bien­di­cho jest zda­nia, że arcy­bi­skup z San­tia­go sta­rał […]


Car­los Alber­to Bien­di­cho, prze­wod­ni­czą­cy Ludo­wej Plat­for­my Gey­ow­skiej, zło­żył donie­sie­nie do pro­ku­ra­tu­ry gene­ral­nej Hisz­pa­nii o popeł­nie­niu prze­stęp­stwa przez Kon­fe­ren­cję Epi­sko­pa­tu Hisz­pa­nii. Bien­di­cho oskar­ża bisku­pów o nakła­nia­nie do homo­fo­bii i o sto­so­wa­nie przy­mu­su wobec kró­la i pre­zy­den­ta rzą­du.

W swo­im piśmie Plat­for­ma roz­sze­rza zarzu­ty o „praw­do­po­dob­nie nie­le­gal­ne postę­po­wa­nia”, takie jak „nakła­nia­nie do dys­kry­mi­na­cji z powo­du orien­ta­cji sek­su­al­nych, obra­ża­nie osób będą­cych homo­sek­su­ali­sta­mi i sto­so­wa­nie przy­mu­su”. Bien­di­cho jest zda­nia, że arcy­bi­skup z San­tia­go sta­rał się zmu­sić kró­la i pre­mie­ra Zapa­te­ro, aby dzia­ła­li sprze­ci­wia­jąc się zasa­dom neu­tral­no­ści świa­to­po­glą­do­wej pań­stwa i nie­do­pu­ści­li do zawie­ra­nia związ­ków mał­żeń­skich przez homo­sek­su­ali­stów.

Według Ludo­wej Plat­for­my Gejow­skiej Kon­fe­ren­cja Epi­sko­pal­na sta­ra­ła się rów­nież „narzu­cić Kon­gre­so­wi kry­te­ria co do cza­su regu­la­cji praw homo­sek­su­ali­stów” w doku­men­cie opu­bli­ko­wa­nym przez bisku­pów 15 lip­ca.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.