Społeczeństwo LGBTQ +

Konserwatyści z USA nadmuchali homo-balona


Waga, jaką afry­kań­scy bisku­pi angli­kań­scy przy­wią­zu­ją do rela­cji jed­no­pł­cio­wych, jest wyni­kiem wtrą­ca­nia się w nie­swo­je spra­wy kon­ser­wa­ty­stów z USA – powie­dział ks. bp Josiah Ido­wu-Fearon, sekre­tarz gene­ral­ny Angli­kań­skiej Rady Kon­sul­ta­tyw­nej świa­to­wej Wspól­no­ty Angli­kań­skiej w roz­mo­wie z The Church of Ire­land Gazet­te.


Według duchow­ne­go sta­no­wi­sko Kościo­łów afry­kań­skich (nie wszyst­kich) nie wyni­ka z oba­wy przed reak­cją wyznaw­ców isla­mu, a jest wyni­kiem wpły­wu wywie­ra­ne­go przez bar­dzo sil­ną, choć nie­licz­ną gru­pę ame­ry­kań­skich fun­da­men­ta­li­stów. – To wła­śnie oni wtło­czy­li im do głów ten temat, a ci zde­cy­do­wa­li się zro­bić z tego ‘afry­kań­ską spra­wę’. Homo­sek­su­ali­ści są wszę­dzie – tak­że w mojej die­ce­zji – powie­dział biskup, kie­ru­ją­cy do nie­daw­na pro­win­cją Kadu­na angli­kań­skie­go Kościo­ła Nige­rii.

Hie­rar­cha, któ­ry jest rów­nież uzna­nym spe­cja­li­stą od rela­cji chrze­ści­jań­sko-muzuł­mań­skich i sam okre­śla się jako kon­ser­wa­ty­sta, zde­men­to­wał infor­ma­cję, jako­by kwe­stia homo­sek­su­ali­zmu we Wspól­no­cie Angli­kań­skiej mia­ła osła­bić misyj­ność w Nige­rii i utrud­nić kon­tak­ty z wyznaw­ca­mi isla­mu. – To nie­praw­da. W mojej pro­win­cji nic takie­go nie mia­ło miej­sca. Nikt o tym nie roz­ma­wia – zazna­czył.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.