Społeczeństwo LGBTQ +

Kościół Norwegii za liturgią dla małżeństw homoseksualnych


Synod Gene­ral­ny (ewan­ge­lic­ko-lute­rań­skie­go) Kościo­ła Nor­we­gii zaak­cep­to­wał 12 kwiet­nia br. wpro­wa­dze­nie litur­gii ślub­nej dla par jed­no­pł­cio­wych. 88 spo­śród 115 syno­da­łów wspar­ło pro­po­zy­cję Kon­fe­ren­cji Bisku­pów. Duchow­ni będą mogli odmó­wić pobło­go­sła­wie­nia takie­go związ­ku. Decy­zję pod­ję­to po latach wewnątrz­ko­ściel­nej deba­ty.


Pierw­sze uro­czy­sto­ści będą jed­nak moż­li­we w przy­szłym roku, jeśli pod­czas kolej­ne­go posie­dze­nia Syno­du przy­ję­ty zosta­nie pro­jekt dodat­ko­wej agen­dy ślub­nej. Naj­praw­do­po­dob­niej będzie ona mia­ła cha­rak­ter uni­wer­sal­ny i będzie mogła być sto­so­wa­na zarów­no w odnie­sie­niu do par hete­ro- i homo­sek­su­al­nych.

Jak gło­si ofi­cjal­ne oświad­cze­nie Kościo­ła Nor­we­gii, decy­zja Syno­du koń­czy histo­rię kon­flik­tu mię­dzy zwo­len­ni­ka­mi i prze­ciw­ni­ka­mi ślu­bów kościel­nych dla homo­sek­su­ali­stów. Jed­no­cze­śnie Synod przy­znał, że nie uda­ło się na wypra­co­wa­nie wspól­ne­go sta­no­wi­ska i pozo­sta­ją róż­ni­ce w łonie Kościo­ła na temat postrze­ga­nia mał­żeń­stwa. Synod przy­po­mniał, że zgod­nie z wcze­śniej­szy­mi decy­zja­mi, róż­ni­ce w kwe­stii rozu­mie­nia mał­żeń­stwa nie powin­ny być powo­dem do roz­ła­mu, gdyż w Koście­le jest miej­sce na róż­ne opi­nie i ich litur­gicz­ne kon­se­kwen­cje.

Synod zde­cy­do­wał rów­nież, że żaden duchowny/a nie będzie zmuszany/a do pobło­go­sła­wie­nia związ­ku osób tej samej płci. Klau­zu­la sumie­nia obo­wią­zy­wać będzie rów­nież świec­kich pra­cow­ni­ków Kościo­ła, któ­rzy będą mogli odmó­wić uczest­ni­cze­nia w takiej uro­czy­sto­ści.

Kościół Nor­we­gii jest naj­więk­szym Kościo­łem chrze­ści­jań­skim w Nor­we­gii. Jest Kościo­łem o tra­dy­cji ewan­ge­lic­ko-lute­rań­skiej i nale­ży do nie­go nie­speł­na 4 milio­ny wier­nych (ok. 75% spo­łe­czeń­stwa) w 11 die­ce­zjach. Kościół Nor­we­gii jest człon­kiem Świa­to­wej Fede­ra­cji Lute­rań­skiej oraz Świa­to­wej Rady Kościo­łów.


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.