Społeczeństwo LGBTQ +

Kościół w Walii będzie modlił się za pary jednopłciowe


Pary jed­no­pł­cio­we, któ­re zawar­ły związ­ki part­ner­skie lub mał­żeń­stwo w Walii mogą liczyć na modli­twę w para­fiach (angli­kań­skie­go) Kościo­ła w Walii. Nie będzie jed­nak zmia­ny pra­wa, umoż­li­wia­ją­ce­go udzie­la­nie ślu­bów parom homo­sek­su­al­nym.


Decy­zję taką ogło­sił po posie­dze­niu Izby Bisku­pów Kościo­ła w Walii, abp Bar­ry Mor­gan, pry­mas Kościo­ła w Walii. Hie­rar­cha pod­kre­ślił, że wpro­wa­dze­nie zmian do pra­wa kano­nicz­ne­go wyma­ga więk­szo­ści 2/3 gło­sów w każ­dej z Izb (Bisku­pów, Kle­ru i Świec­kich), a ewen­tu­al­ny wnio­sek o dopusz­cze­nie ślu­bów homo­sek­su­al­nych nie miał­by szans na powo­dze­nie. Ankie­ta prze­pro­wa­dzo­na wśród człon­ków syno­du (Gover­ning Body) poka­za­ła, że ponad poło­wa syno­da­łów jest wpraw­dzie za zmia­ną pra­wa, jed­nak nie jest to więk­szość wystar­cza­ją­ca do zmia­ny kon­sty­tu­cji Kościo­ła.

W tej sytu­acji uwa­ża­my, że wła­ści­we jest zapro­po­no­wa­nie  modlitw w odpo­wie­dzi na dusz­pa­ster­skiej zapo­trze­bo­wa­nie tych gejów i les­bi­jek, któ­rzy decy­du­ją się na szcze­re zobo­wią­za­nie do trwa­nia w przy­jaź­ni lub part­ner­stwie – powie­dział w imie­niu walij­skie­go epi­sko­pa­tu abp Mor­gan.

Bisku­pi wyda­li list paster­ski, w któ­rym przy­zna­li, że śro­do­wi­ska LGBT były pod­da­wa­ne prze­śla­do­wa­niom i ostra­cy­zmo­wi w Koście­le ze wzglę­du na swo­ją sek­su­al­ność.

- Byli­ście zmu­sza­ni do życia w ukry­ciu i uda­wa­nia z powo­du uprze­dzeń, z jaki­mi się spo­ty­ka­li­ście. Zobo­wią­zu­je­my się do zaofe­ro­wa­nia wam tej samej służ­by peł­nej miło­ści i opie­ki dusz­pa­ster­skiej, do któ­rej mają pra­wo wszy­scy ludzie. Zobo­wią­zu­je­my się do dzia­łań, któ­re zapew­nią wam bez­piecz­ne miej­sce w Koście­le, w któ­rym może­cie być szcze­rzy i otwar­ci, sza­no­wa­ni i akcep­to­wa­ni – napi­sa­li bisku­pi.

Pry­mas Mor­gan przy­znał, że decy­zja bisku­pów będzie dla jed­nych zbyt dale­ko idą­ca, a dla innych nie­wy­star­cza­ją­ca, i liczy się z ewen­tu­al­ny­mi kon­se­kwen­cja­mi dla Kościo­ła w Walii ze stro­ny Arcy­bi­sku­pa Can­ter­bu­ry oraz innych pro­win­cji angli­kań­skich.

Do Kościo­ła w Walii nale­ży ok. 30% Walij­czy­ków zgro­ma­dzo­nych w sze­ściu die­ce­zjach i 1500 para­fiach. W odróż­nie­niu od Kościo­ła Anglii, Kościół w Walii nie jest Kościo­łem pań­stwo­wym, jed­nak bisku­pi tego Kościo­ła mogą być bra­ni pod uwa­gę przy nomi­na­cjach bisku­pich w Anglii jak to było w przy­pad­ku walij­skie­go Rowa­na Wil­liam­sa, któ­ry był bisku­pem die­ce­zji Mon­mo­uth, póź­niej arcy­bi­sku­pem Walii do 2002 roku, gdy został desy­gno­wa­ny na Arcy­bi­sku­pa Can­ter­bu­ry.

» Peł­ny tekst oświad­cze­nia bisku­pów i tekst modli­twy za pary homo­sek­su­al­ne


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.