Społeczeństwo LGBTQ +

Metodyści — konserwatywne votum UMC ws. LGBT


W St. Louis (USA) zakoń­czy­ła się nad­zwy­czaj­na Kon­fe­ren­cja Gene­ral­na Zjed­no­czo­ne­go Kościo­ła Meto­dy­stycz­ne­go (UMC), do któ­re­go nale­ży ok. 12,6 mln. wier­nych na świe­cie, w tym Kościół meto­dy­stycz­ny w Pol­sce. Głów­nym powo­dem zwo­ła­nia kon­fe­ren­cji była koniecz­ność gło­so­wań ws. poli­ty­ki UMC wobec osób homo­sek­su­al­nych. Więk­szo­ścią gło­sów Kon­fe­ren­cja opo­wie­dzia­ła się za kon­ser­wa­tyw­nym roz­wią­za­niem.Kon­wen­cje Gene­ral­ne UMC odby­wa­ją się co czte­ry lata. Ostat­nią zor­ga­ni­zo­wa­no w 2016 roku w Por­t­land, jed­nak spra­wy zwią­za­ne z LGBT sta­ły się na tyle pil­ne, że zde­cy­do­wa­no się na zwo­ła­nie nad­zwy­czaj­ne­go spo­tka­nia z udzia­łem dele­ga­tów z całe­go świa­ta. Pol­skę repre­zen­to­wał super­in­ten­dent naczel­ny Kościo­ła meto­dy­stycz­ne­go ks. Andrzej Malic­ki.

Prze­ko­na­nie, że UMC stoi na kra­wę­dzi roz­ła­mu było wła­ści­wie wspól­nym prze­ko­na­niem tra­dy­cjo­na­li­stów, jak i zwo­len­ni­ków libe­ra­li­za­cji zasad obo­wią­zu­ją­cych w UMC. Księ­ga Dys­cy­pli­ny defi­niu­je mał­żeń­stwo jako zwią­zek kobie­ty i męż­czy­zny, nie pozwa­la­jąc na ordy­no­wa­nie osób homo­sek­su­al­nych, ani tym bar­dziej na udzie­la­nie ślu­bów parom jed­no­pł­cio­wym. Związ­ki homo­sek­su­al­ne uzna­je jako nie­zgod­ne z biblij­nym naucza­niem.

W USA, gdzie UMC jest trze­cim wyzna­niem chrze­ści­jań­skim i dru­gim wyzna­niem pro­te­stanc­kim w kra­ju z łącz­ną licz­ną ok. 7 mln. wier­nych, prak­ty­ka wyglą­da ina­czej. Nie­któ­re kon­fe­ren­cje ordy­nu­ją les­bij­ki i gejów na pasto­rów i bło­go­sła­wią mał­żeń­stwa jed­no­pł­cio­we. Wię­cej, na cze­le jed­nej z kon­fe­ren­cji stoi od 2016 roku bp Karen Oli­vie­to, któ­ra zawar­ła zwią­zek mał­żeń­ski z inną kobie­tą, będą­cą dia­ko­ni­są w Koście­le meto­dy­stycz­nym.

Jed­nak Ame­ry­ka­nie to nie cały meto­dyzm, choć sta­no­wią naj­więk­szą gru­pę naro­do­wo­ścio­wą i potę­gę finan­so­wą – do struk­tur UMC powsta­łych 40 lat temu, nale­żą rów­nież Kościo­ły meto­dy­stycz­ne z Afry­ki. Spo­śród 864 dele­ga­tów aż 43% sta­no­wi­li meto­dy­ści z Afry­ki wspie­ra­ni przez śro­do­wi­ska ewan­ge­li­kal­ne w łonie UMC z USA i Euro­py.

Zwo­len­ni­cy bar­dziej inklu­zyw­ne­go podej­ścia ponie­śli dwu­krot­ną poraż­kę. Serię gło­so­wań poprze­dzi­ły wspól­ne modli­twy, świa­dec­twa dele­ga­tów popie­ra­ją­cych i kry­ty­ku­ją­cych libe­ra­li­za­cję prze­pi­sów. W minio­nym roku Rada Bisku­pów UMC przy­ję­ła pod­czas spo­tka­nia w Zury­chu kom­pro­mi­so­we, jak się wów­czas wyda­wa­ło, roz­wią­za­nie — tzw. Plan Jed­ne­go Kościo­ła (One Church Plan), zgod­nie z któ­rym każ­da kon­fe­ren­cja (cha­rak­te­ry­stycz­na dla meto­dy­stycz­ne­go ustro­ju regio­nal­na kon­fe­ren­cja obej­mu­ją­ca jeden kraj lub kil­ka) sama będzie okre­ślać swo­ją poli­ty­kę wobec LGBT. Jed­no­cze­śnie One Church Plan zakła­dał, że nikt nie może być zmu­sza­ny do pro­wa­dze­nia cere­mo­nii ślub­nych dla osób LGBT, jeśli jest to nie­zgod­ne z jego/jej sumie­niem. 53% dele­ga­tów odrzu­ci­ło One Church Plan. Podob­ny los spo­tkał raport mniej­szo­ści, tzw. Plan Pro­sty (Sim­ple Plan), któ­ry opto­wał za wykre­śle­niem z Księ­gi Dys­cy­pli­ny wszyst­kich stwier­dzeń dys­kry­mi­nu­ją­cych oso­by LGBT w Koście­le.

Więk­szość dele­ga­tów nie tyl­ko nie zli­be­ra­li­zo­wa­ła sta­no­wi­ska UMC, ale też zaostrzy­ła nie­któ­re prze­pi­sy, obie­cu­jąc egze­kwo­wa­nie zasad i uprosz­cze­nie pro­ce­dur dla tych zbo­rów lub kon­fe­ren­cji, któ­re będą chcia­ły opu­ścić UMC. Komen­ta­to­rzy ame­ry­kań­skich gazet i por­ta­li inter­ne­to­wych zwra­ca­ją uwa­gę, że zwo­len­ni­cy Tra­dy­cyj­ne­go Pla­nu (Tra­di­tio­nal Plan) lepiej byli przy­go­to­wa­ni do prze­pro­wa­dze­nia swo­ich wnio­sków licząc sza­ble, pod­czas gdy zwo­len­ni­cy One Church Plan „cho­dzi­li po i mówi­li jedy­nie o tole­ran­cji, miło­ści i wie­rze”.

Efek­tem gorą­cej deba­ty i pło­mien­nych wystą­pień róż­nych sta­no­wisk było gło­so­wa­nie, w któ­rym 56% dele­ga­tów zagło­so­wa­ło za przy­ję­ciem Tra­di­tio­nal Plan, któ­ry potwier­dza naucza­nie UMC w kwe­stii mał­żeństw jed­no­pł­cio­wych i zaka­zu­je ordy­na­cji gejów i les­bi­jek. Zgod­nie z prze­pi­sa­mi, jeśli pastor – co nie jest wca­le rzad­ką prak­ty­ką – będzie prze­wod­ni­czyć cere­mo­nii ślub­nej LGBT powi­nien zostać natych­miast suspen­do­wa­ny i wysłany/a na rocz­ny, nie­płat­ny urlop. Dru­gie wykro­cze­nie ozna­cza dys­cy­pli­nar­ne usu­nię­cie z Kościo­ła.

Przy­ję­cie Tra­di­tio­nal Plan ozna­cza, że lokal­ne kon­fe­ren­cję będą mogły, a nawet powin­ny wsz­cząć pro­ce­sy dys­cy­pli­nar­ne wobec swo­ich duchow­nych – nie­któ­re z takiej moż­li­wo­ści zapew­ne sko­rzy­sta­ją, ale raczej nie­moż­li­we jest roz­po­czę­cie lawi­no­wych pro­ce­sów, bio­rąc pod uwa­gę fakt, że dotych­czas obo­wią­zu­ją­ce zasa­dy nie były prze­strze­ga­ne, a wie­le kon­fe­ren­cji i para­fii od lat prak­ty­ku­je otwar­tość wobec śro­do­wisk LGBT.

Bar­dziej praw­do­po­dob­ny wyda­je się roz­łam w UMC, choć – znów – trud­no powie­dzieć, w któ­rym kie­run­ku mógł­by on pójść. Jeśli mia­ła­by powstać nowa deno­mi­na­cja meto­dy­stycz­na to będzie naj­bar­dziej libe­ral­nym wyzna­niem pro­te­stanc­kim w USA. Moż­li­we, że poszcze­gól­ne kon­fe­ren­cje lub para­fie zde­cy­du­ją się na opusz­cze­nie UMC i zawar­cie jakiejś for­my unii z inny­mi Kościo­ła­mi, w któ­rych od kil­ku lat bło­go­sła­wi się mał­żeń­stwa jed­no­pł­cio­we, a duchow­ni nie muszą ukry­wać swo­jej orien­ta­cji sek­su­al­nej – cho­dzi o Kościół Epi­sko­pal­ny USA, Ewan­ge­lic­ko-Lute­rań­ski Kościół w Ame­ry­ce (ELCA) oraz Pre­zbi­te­riań­ski Kościół w USA. Zresz­tą sam UMC to efekt unii róż­nych Kościo­łów, któ­re – o iro­nio – połą­czy­ły się w St. Louis, gdzie obra­do­wa­ła Gene­ral­na Kon­fe­ren­cja i gdzie praw­do­po­dob­nie przy­pie­czę­to­wa­ny został podział deno­mi­na­cji, któ­ra w nazwie ma sło­wo „Zjed­no­czo­ny”.

Po gło­so­wa­niach trium­fu­ją kon­ser­wa­ty­ści, któ­rzy prze­ko­nu­ją, że mają za sobą nie tyl­ko Boga i Pismo Świę­te, ale i więk­szą licz­bę wier­nych. Gło­sy z ple­num wyraź­nie poka­za­ły, że kon­ser­wa­ty­ści wygra­li dzię­ki afry­kań­skim, fili­piń­skim i euro­pej­skim gło­som. Wie­le jed­nak wska­zu­je na to, że triumf może być przed­wcze­sny.

Nie wia­do­mo, jak na decy­zję Kon­fe­ren­cji zare­agu­ją lokal­ne kon­fe­ren­cje w USA i poza nimi, jaka będzie reak­cja głów­nych ośrod­ków teo­lo­gicz­nych odpo­wie­dzial­nych za kształ­ce­nie duchow­nych i w jaki spo­sób reali­zo­wa­ne będą posta­no­wie­nia.

Pew­ne jest, że w przy­szłym roku odbę­dzie się kolej­na Kon­wen­cja Gene­ral­na, tyle że pla­no­wa. Wte­dy dopie­ro oka­że się, jak sil­ny lub jak sła­by jest UMC.


» Zdję­cia z Gene­ral­nej Kon­fe­ren­cji w St. LouisGale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.