Kościoły protestanckie

Metodyści będą błogosławić pary jednopłciowe


Kościół Meto­dy­stycz­ny w Wiel­kiej Bry­ta­nii przy­jął ogrom­ną więk­szo­ścią gło­sów zmia­nę pra­wa kościel­ne­go, umoż­li­wia­ją­cą bło­go­sła­wie­nie mał­żeństw i związ­ków jed­no­pł­cio­wych. 256 gło­sów było „za”, a jedy­nie 45 „prze­ciw”. Ponad­to Kon­fe­ren­cja, będą­ca naj­wyż­szym orga­nem wła­dzy w tra­dy­cji meto­dy­stycz­nej, wybra­ła pierw­szą w histo­rii czar­no­skó­rą duchow­ną na pre­zy­dent­kę Kon­fe­ren­cji Kościo­ła i wpro­wa­dzi­ła zmia­ny w kwe­stii spra­wo­wa­nia Wie­cze­rzy Pań­skiej.Kościół Meto­dy­stycz­ny w Wiel­kiej Bry­ta­nii jest czwar­tym wyzna­niem chrze­ści­jań­skim w tym kra­ju i zara­zem pierw­szym spo­śród dużych deno­mi­na­cji, któ­ry zde­cy­do­wał się na otwar­cie kościel­nych cere­mo­nii ślub­nych dla par homo­sek­su­al­nych.

Po ogło­sze­niu decy­zji Kon­fe­ren­cji na sali obrad w Bir­ming­ham oraz przed ekra­na­mi (ze wzglę­du na obostrze­nia pan­de­micz­ne synod odby­wał się w try­bie hybry­do­wym) roz­le­gły się okrzy­ki rado­ści. Zwo­len­ni­cy zmian pod­kre­śla­li, że dys­ku­sja na temat rozu­mie­nia mał­żeń­stwa i sto­sun­ku do homo­sek­su­ali­zmu trwa od ponad 40 lat, a naj­now­sza decy­zja Kon­fe­ren­cji jest jej owo­cem. Wcze­śniej 29 spo­śród 30 lokal­nych okrę­gów kościel­nych opo­wie­dzia­ło się za zmia­na­mi.

Przed­sta­wi­ciel kon­ser­wa­ty­stów w Kon­fe­ren­cji, ks. dr David Hull, kie­ru­ją­cy orga­ni­za­cją Metho­dist Evan­ge­li­cals Toge­ther (pol. Meto­dy­stycz­ni Ewan­ge­li­ka­ło­wie Razem) skon­klu­do­wał, że jest to smut­ny dzień dla meto­dy­zmu, nie wyklu­cza­jąc jed­no­cze­śnie, że może dojść do wystą­pień z Kościo­ła. Pod­czas Kon­fe­ren­cji wyraź­nie pod­kre­ślo­no, że żaden duchow­ny nie może być zmu­szo­ny do bło­go­sła­wie­nia związ­ków jed­no­pł­cio­wych, a oso­by, któ­re nie zga­dza­ją się z decy­zją Kon­fe­ren­cji, nie powin­ny w żaden spo­sób być „wypy­cha­ne” z Kościo­ła.

Decy­zja Kon­fe­ren­cji w Wiel­kiej Bry­ta­nii – matecz­ni­ka meto­dy­zmu – poka­zu­je toczą­ce się od dekad napię­cia w świa­to­wym meto­dy­zmie, o któ­rych infor­mo­wa­li­śmy na ekumenizm.pl.

W Koście­le Anglii, z któ­re­go wyod­ręb­nił się meto­dyzm, spra­wa wciąż jest dys­ku­to­wa­na i opór czę­ści hie­rar­chii oraz człon­ków Syno­du wciąż jest spo­ry, choć poja­wia­ją się gło­sy coraz więk­szej ilo­ści lide­rów kościel­nych o koniecz­no­ści wpro­wa­dze­nia zmian. Zaape­lo­wał o to ostat­nio biskup Liver­po­olu Paul Bay­es.

Jed­no­cze­śnie Kon­fe­ren­cja zde­cy­do­wa­ła, że pod auspi­cja­mi Kościo­ła meto­dy­stycz­ne­go ani w jego pomiesz­cze­niach nie moż­na pro­wa­dzić tzw. ‘tera­pii repa­ra­tyw­nej (kon­wer­syj­nej)’ wobec osób LGBT+. Temat ten jest obec­nie inten­syw­nie dys­ku­to­wa­ny w spo­łe­czeń­stwie oraz Kościo­łach w związ­ku z rzą­do­wy­mi pra­ca­mi zmie­rza­ją­cy­mi do zaka­za­nia ‘tera­pii kon­wer­syj­nej’.


Nowa pre­zy­dent­ka

Zanim jed­nak Kon­fe­ren­cja przy­stą­pi­ła do gło­so­wa­nia nad naj­bar­dziej medial­ną spra­wą, doko­na­ła wybo­ru nowej pre­zy­dent­ki Kon­fe­ren­cji Kościo­ła, któ­ra przez naj­bliż­szy rok, będzie odpo­wie­dzial­na za kie­ro­wa­nie bie­żą­cy­mi spra­wa­mi Kościo­ła. Zosta­ła nią super­in­ten­dent­ka z Lon­don-Wembley ks. Sonia Hicks, któ­ra jest pierw­szą w histo­rii bry­tyj­skie­go meto­dy­zmu czar­no­skó­rą pre­zy­dent­ką Kon­fe­ren­cji Kościo­ła.

W świe­cie, w któ­rym ludzie są wyklu­cza­ni z powo­du swo­je­go pocho­dze­nia etnicz­ne­go, orien­ta­cji sek­su­al­nej, płci czy po pro­stu, tak jak ja, byli wycho­wa­ni na osie­dlu komu­nal­nym, jeste­śmy wezwa­ni, aby poka­zy­wać Bożą miłość wobec wszyst­kich ludzi. Jest to powo­ła­nie, z któ­rym chrze­ści­ja­nie zawsze się zma­ga­li. Może­my i powin­ni­śmy się bar­dziej sta­rać, aby urze­czy­wist­niać Bożą miłość w Bry­tyj­skim Koście­le Meto­dy­stycz­nym, prze­ła­mu­jąc sys­te­mo­wą dys­kry­mi­na­cję – powie­dzia­ła ks. Hicks.

Komu­nia onli­ne

Kon­fe­ren­cja znio­sła ponad­to zakaz spra­wo­wa­nia Wie­cze­rzy Pań­skiej poprzez łącza inter­ne­to­we. Dotych­czas meto­dy­ści – podob­nie jak angli­ka­nie i rzym­scy kato­li­cy – sprze­ci­wia­li się Komu­nii onli­ne, ale decy­zją Kon­fe­ren­cji (217:65) zakaz ten został znie­sio­ny.

Nabo­żeń­stwa komu­nij­ne mają być spra­wo­wa­ne w cza­sie rze­czy­wi­stym. Nie mogą być uprzed­nio nagry­wa­ne i odtwa­rza­ne. Ist­nie­je tak­że zachę­ta, aby po trans­mi­sji na żywo nabo­żeń­stwa były usu­wa­ne z sie­ci. Pod­czas dys­ku­sji pod­kre­śla­no, że pan­de­mia covid-19 uka­za­ła potrze­bę hybry­do­we­go mode­lu Kościo­ła, aby w ten spo­sób dotrzeć z Ewan­ge­lią do jak naj­szer­sze­go gro­na osób.


» Mate­ria­ły audio­wi­zu­al­ne z Kon­fe­ren­cji Meto­dy­stycz­nej 2021 w Bir­ming­ham

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.