Społeczeństwo LGBTQ +

Norwescy baptyści otarli się o rozłam


Nor­we­ska Unia Bap­ty­stycz­na zaże­gna­ła nie­bez­pie­czeń­stwo roz­ła­mu w związ­ku z dys­ku­sją nad ewen­tu­al­nym polu­zo­wa­niem poli­ty­ki w spra­wie mał­żeństw jed­no­pł­cio­wych. A wszyst­ko zaczę­ło się od zbo­ru na przed­mie­ściach Oslo, w któ­rym do władz para­fii wybra­no kobie­tę, pozo­sta­ją­cą w związ­ku cywil­nym z inną kobie­tą.Roz­strzy­gnię­cie kon­flik­tu oka­za­ło się aż tak waż­ne, że bap­ty­ści posta­no­wi­li odbyć synod sta­cjo­nar­nie, mimo zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go zwią­za­ne­go z koro­na­wi­ru­sem.

Jak dono­si ser­wis Evan­ge­li­cal Focus, synod odby­wał się w dniach od 30 do 31 paź­dzier­ni­ka br. nie­opo­dal sto­łecz­ne­go lot­ni­ska, a w zgro­ma­dze­niu wzię­ło udział 182 dele­ga­tów. I choć w porząd­ku obrad znaj­do­wa­ły się tak­że waż­ne decy­zje zwią­za­ne z wybo­rem nowych władz to jed­nak jed­na spra­wa wzbu­dza­ła szcze­gól­ne emo­cje.

Bap­ty­stycz­ny Zbór w Bærum (nie­opo­dal Oslo) wybrał w 2018 roku les­bij­kę na człon­ki­nię lokal­nej rady zbo­ro­wej (para­fial­nej). Prze­cią­ga­nie linii z kie­row­nic­twem Unii trwa­ło dłu­go, tym bar­dziej, że w teo­lo­gii bap­ty­stycz­nej pod­kre­śla­na jest ogrom­na samo­dziel­ność lokal­nych zbo­rów (kon­gre­ga­cjo­na­lizm). Zbór Bærum zna­lazł się pod ostrza­łem zdo­mi­no­wa­ne­go przez kon­ser­wa­ty­stów wyzna­nia i uzy­skał wspar­cie tyl­ko jed­ne­go zbo­ru. Zdy­scy­pli­no­wa­nia ‘libe­ral­ne­go zbo­ru’ zażą­da­ła Veien Vide­re (Dro­ga naprzód), zor­ga­ni­zo­wa­na gru­pa kon­ser­wa­ty­stów w łonie Unii Bap­ty­stycz­nej, któ­ra zagro­zi­ła, że jeśli nie zosta­ną wycią­gnię­te kon­se­kwen­cje, a Unia przy­zwa­lać będzie na libe­ral­ną poli­ty­kę to doj­dzie do roz­ła­mu i powo­ła­nia alter­na­tyw­nej struk­tu­ry bap­ty­stycz­nej w Nor­we­gii.

Więk­szo­ścią 131 do 179 gło­sów Synod potwier­dził dotych­cza­so­wą poli­ty­kę Unii Bap­ty­stycz­nej, defi­niu­ją­cej mał­żeń­stwo jako zwią­zek jed­nej kobie­ty i jed­ne­go męż­czy­zny, potwier­dza­jąc tym samym rezo­lu­cję z 2000 roku, zaka­zu­ją­cą oso­bom w związ­kach jed­no­pł­cio­wych zaj­mo­wa­nie funk­cji kie­row­ni­czych w zbo­rach.

Przy oka­zji deba­ty nad spra­wą osób LGBT rzu­tem na taśmę wymie­nio­no wła­dze Unii Bap­stycz­nej (radę zarzą­dza­ją­cą i sekre­ta­rza gene­ral­ne­go) z umiar­ko­wa­nie kon­ser­wa­tyw­nych na bar­dziej kon­ser­wa­tyw­ne.

Gło­so­wa­nie na Syno­dzie nie ozna­cza jed­nak, że spra­wa zbo­ru Bærum jest defi­ni­tyw­nie zakoń­czo­na. Nie­wy­klu­czo­ne, że zbór zosta­nie wyklu­czo­ny z Unii, a samo gło­so­wa­nie poka­za­ło, że w Unii Bap­ty­stycz­nej jest jed­nak część bar­dziej libe­ral­nych zbo­rów, mimo iż znaj­du­ją się w zde­cy­do­wa­nej mniej­szo­ści.

Do Nor­we­skiej Unii Bap­ty­stycz­nej nale­ży 6600 doro­słych ochrzczo­nych człon­ków w ok. 100 zbo­rach, a jeśli doli­czyć do tego wszyst­kich (jesz­cze nie­ochrz­czo­nych, w tym dzie­ci) licz­ba ta wyno­si­ła­by ok. 12 tys.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.