Społeczeństwo LGBTQ +

Parafia LGBT+


Para­fia Ewan­ge­lic­ko-Refor­mo­wa­na Zury­chu zade­cy­do­wa­ła o powsta­niu Para­fii dla osób LGBT+. Dla pilo­ta­żo­we­go pro­jek­tu dusz­pa­ster­skiej wyasy­gno­wa­no środ­ki, umoż­li­wia­ją­ce opła­ca­nie peł­ne­go eta­tu, w tym duchow­ne­go i do tej funk­cji powo­ła­no 28-let­nią ks. Pri­scil­lę Schwen­di­mann.


70% obo­wiąz­ków przej­mie ks. Schwe­di­mann, pozo­sta­łe 30% inna oso­ba, któ­ra jesz­cze nie zosta­ła zatrud­nio­na.

W spo­łecz­no­ści LGBT+ ist­nie­ją wiel­kie potrze­by ducho­we. Czę­sto spo­ty­kam się z proś­bą o wspól­ną modli­twę – mówi ks. Schwe­di­mann, któ­ra sama żyje w sta­łym związ­ku z inną kobie­tą. Wraz ze swo­ją part­ner­ką pro­wa­dzą kanał na YouTu­be, podej­mu­ją­cy kwe­stia wia­ry i sek­su­al­no­ści.

https://www.youtube.com/watch?v=8s-aRmRBwbw

Duchow­na, mimo mło­de­go wie­ku, zna­na jest w lokal­nym Koście­le. W cza­sie pan­de­mii orga­ni­zo­wa­ła pogrze­by osób samot­nych, zapra­sza­jąc na nie oso­by, któ­re zmar­łych nie zna­ły, a w uro­czy­sto­ści uczest­ni­czy­ły tak­że za pośred­nic­twem Face­bo­oka.

Nowa para­fia ruszy w sierp­niu 2021 roku i będzie obej­mo­wa­ła całe mia­sto Zurych. Nie­wia­do­mo jesz­cze, gdzie będzie znaj­do­wać się sie­dzi­ba para­fii i według jakiej agen­dy będą pro­wa­dzo­ne nabo­żeń­stwa.

» Dla nie­miec­ko­ję­zycz­nych obszer­ny tek­sty o ks. Schwe­di­mann w maga­zy­nie BLICK

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.