Społeczeństwo LGBTQ +

Sprzedawca strojów liturgicznych wyoutował się jako gej


Kil­ka mie­się­cy temu zna­ny wytwór­ca i sprze­daw­ca stro­jów litur­gicz­nych Tho­mas Schmitt opu­bli­ko­wał post na Face­bo­oku i wyouto­wał się jako gej. Decy­zja nie tyl­ko nie zaszko­dzi­ła biz­ne­so­wi, ale i wzbu­dzi­ła akcep­ta­cję, tak­że w Koście­le.


Schmitt-Para­men­te­/Po­ly­karp Reuss to zna­na fir­ma w Kolo­nii, a nad­reń­ska metro­po­lia jest też sie­dzi­bą archi­die­ce­zji koloń­skiej, jed­ną z naj­waż­niej­szych die­ce­zji kato­lic­kich w Niem­czech i – co waż­ne – naj­bo­gat­szej die­ce­zji kato­lic­kiej na świe­cie. W fir­mie pro­wa­dzo­nej przez Tho­ma­sa Schmit­ta zaopa­tru­ją się w orna­ty, stu­ły i inne arty­ku­ły litur­gicz­ne nie tyl­ko zwy­kli kapła­ni, ale też hie­rar­cho­wie.

Tele­fon od trzech bisku­pów

Parę mie­się­cy temu Schmitt ujaw­nił na Face­bo­oku, że jest homo­sek­su­ali­stą. W wywia­dzie opu­bli­ko­wa­nym, co rów­nież cie­ka­we, na ofi­cjal­nej witry­nie Kościo­ła kato­lic­kie­go w Niem­czech katholisch.de, Schmitt zazna­czył, że jego ruch to wyraz soli­dar­no­ści z ks. Her­ber­tem Ull­ma­nem. Cho­dzi o duchow­ne­go, któ­ry został napo­mnia­ny przez kard. Raine­ra M. Woel­kie­go za bło­go­sła­wie­nie w swo­jej para­fii par LGBTQ+.

W roz­mo­wie z katholisch.de Schmitt przy­znał, że o jego orien­ta­cji wie­dzia­ło wie­lu, jed­nak zde­cy­do­wał się o tym opo­wie­dzieć publicz­nie, aby wes­przeć nie tyl­ko duchow­ne­go, ale i oso­by LGBTQ pozo­sta­ją­ce w Koście­le. Oba­wiał się, że jego wpis może zaszko­dzić fir­mie zatrud­nia­ją­cej kil­ku pra­cow­ni­ków, jed­nak klien­tów nie tyl­ko nie uby­ło, a przy­by­ło.

Schmitt, któ­ry od 25 lat jest w związ­ku z jed­nym męż­czy­zną, ujaw­nił, że gdy opu­bli­ko­wał swój post w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, otrzy­mał wie­le wyra­zów wspar­cia, w tym tele­fo­ny od trzech nie­miec­kich bisku­pów, któ­rzy życzy­li mu odwa­gi. Schmitt przy­znał, że po wie­lu ostrych wypo­wie­dziach nie­któ­rych przed­sta­wi­cie­li Kościo­ła roz­wa­żał apo­sta­zję, ale pod­kre­ślił, że Kościół jest dla nie­go ducho­wym domem.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.