Społeczeństwo LGBTQ +

To także nasz Chrystus — publikacja chrześcijan LGBT+


Fun­da­cja Wia­ra i Tęcza wyda­ła zbiór wywia­dów pt.: „To tak­że nasz Chry­stus”, pre­zen­tu­ją­cy reflek­sje o wie­rze chrze­ści­jan LGBT+. Książ­ka pod red. Mar­ci­na Dzier­ża­now­skie­go jest dostęp­na nie­od­płat­nie onli­ne.


Książ­ka zawie­ra roz­mo­wy z chrze­ści­ja­na­mi LGBT+, nale­żą­cych do róż­nych tra­dy­cji wyzna­nio­wych. Uka­zu­je ich doświad­cze­nia prze­ży­wa­nia wia­ry chrze­ści­jań­skiej i toż­sa­mo­ści sek­su­al­nej, poru­sza­ją­ce histo­rie dys­kry­mi­na­cji i odrzu­ce­nia, ale rów­nież pozy­tyw­ną opo­wieść o doświad­cze­niu Chry­stu­sa i jego Kościo­ła w roz­ma­itych odcie­niach.

https://x.com/WiaraTecza/status/1700199294534349215?s=20

Publi­ka­cja zawie­ra ponad­to ana­li­zę teo­lo­gicz­ną prof. Jaku­ba Sla­wi­ka pt. „Biblia nie potę­pia osób LGBT+”, a tak­że tekst s. Jean­ni­ne Gar­mick, współ­za­ło­ży­ciel­ki New Ways Mini­stry, jed­ne­go z naj­star­szych, rzym­sko­ka­to­lic­kich kato­lic­kich dusz­pa­sterstw osób LGBT+.

- Gdy goto­wość na dia­log w naszych Kościo­łach w Pol­sce zacznie się zwięk­szać, może to być bar­dzo pomoc­ny mate­riał stu­dyj­ny, wła­sny z Pol­ski, a nie wyłącz­nie tłu­ma­cze­nie doświad­czeń z innych krę­gów kul­tu­ro­wych i języ­ko­wych. Mamy tu i ele­men­ty zanu­rze­nia we współ­cze­snej histo­rii Pol­ski, kwe­stie ekle­zjal­ne (syno­dal­ność), bibli­sty­kę, ele­men­ty histo­rii ruchu LGBT jako cało­ści w Pol­sce, ucze­nie się z doświad­czeń dia­lo­gów eku­me­nicz­nych w obsza­rze – infor­mu­ją wydaw­cy publi­ka­cji.

Książ­kę wyda­no w ramach pro­jek­tu Wia­ra nie wyklu­cza

» Bez­po­śred­ni link do publi­ka­cji “To tak­że nasz Chry­stus”


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.