Społeczeństwo LGBTQ +

W Oksfordzie opublikowano listę Kościołów (nie)przyjaznych osobom LGBTQ+


Orga­ni­za­cja stu­denc­ka osób LGBTQ+ w Oks­for­dzie opu­bli­ko­wa­ła listę 30 Kościo­łów w mie­ście, na ile są one bez­piecz­ne dla osób nie­he­te­ro­nor­ma­tyw­nych. Lista wywo­ła­ła poru­sze­nie, tym bar­dziej, że doty­czy Kościo­łów w mie­ście szczy­cą­cym się naj­lep­szym uni­wer­sy­te­cie na świe­cie.


- Od daw­na stu­den­ci w Oks­for­dzie anga­żo­wa­li się w życie poszcze­gól­nych Kościo­łów, któ­re na wstę­pie pod­kre­śla­ją, że wszy­scy są mile widzia­ni, pod­czas gdy oka­zu­je się, że nie­mi­le widzia­na jest ich toż­sa­mość LGBTQ+ — stwier­dza­ją auto­rzy rapor­tu „Sta­no­wi­ska wobec chrze­ści­jan queer w Kościo­łach Oks­for­du”. – Obser­wu­je­my jak stu­den­ci LGBTQ+ przy­cią­ga­ni są do nie­któ­rych Kościo­łów, tyl­ko po to, by napo­tkać na teo­lo­gię, zasa­dy i prak­ty­kę sprzecz­ne z ich toż­sa­mo­ścia­mi i wzy­wa­ni są do poku­ty za ich toż­sa­mość płcio­wą czy sek­su­al­ność – czy­ta­my w tek­ście.

Orga­ni­za­cja, któ­ra przy­go­to­wa­ła raport i listę, zrze­sza 3000 człon­ków, a zarzą­dza nią 28-oso­bo­wa rada. Doku­ment zawie­ra listę 30 Kościo­łów w Oks­for­dzie, nale­żą­cych do róż­nych tra­dy­cji wyzna­nio­wych.

W jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych miast uni­wer­sy­tec­kich w Anglii i na świe­cie ist­nie­je ponad 100 para­fii, nale­żą­cych do róż­nych wyznań, głów­nie do Kościo­ła Anglii (angli­ka­nizm), róż­nych Kościo­łów pro­te­stanc­kich typu ewan­ge­li­kal­ne­go (głów­nie zie­lo­no­świąt­kow­cy albo bap­ty­ści) oraz do Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go.

Uję­te w spi­sie para­fie ska­te­go­ry­zo­wa­ne są według wzo­ru sygna­li­za­cji świetl­nej oraz oce­ny cyfro­wej od 1 do 5. Mate­riał spo­rzą­dzo­ny był na pod­sta­wie ankiet roz­sy­ła­nych do poszcze­gól­nych para­fii, ich wła­snych publi­ka­cji i sta­no­wisk publicz­nych, a tak­że roz­mów z ludź­mi.

W kar­cie poda­ne są dane adre­so­we, krót­ki opis wspól­no­ty wraz z jej afi­lia­cją wyzna­nio­wą, infor­ma­cje na temat naucza­nia w kwe­stii LGBTQ+, w tym cyto­wa­ne wypo­wie­dzi duchow­nych lub zarzą­du miej­sca ws. sek­su­al­no­ści z odno­śni­ka­mi do źró­dło­wych wypo­wie­dzi. Na koń­cu umiesz­cza­na jest oce­na w ran­kin­gu, gdzie 1 sta­no­wi naj­gor­szą notę, a 5 naj­lep­szą.

Nega­tyw­ne oce­ny przy­zna­wa­ne są tym wspól­no­tom, któ­re otwar­cie gło­szą, że homo­sek­su­alizm i/lub akty homo­sek­su­al­ne są grze­chem, ale tak­że tym, któ­re ukry­wa­ją swo­je sta­no­wi­sko i nakła­nia­ją oso­by LGBTQ+ do „nawró­ce­nia”, czy pod­da­nia się „tera­pii repa­ra­tyw­nej”. Aktu­al­nie w Wiel­kiej Bry­ta­nii fini­szo­wa­ne są pra­ce legi­sla­cyj­ne, mają­ce na celu zaka­za­nie tzw. tera­pii, mają­cej na celu „zmia­nę orien­ta­cji sek­su­al­nej”.

W więk­szo­ści spraw­dzo­nych Kościo­łach domi­nu­je odrzu­ce­nie inklu­zyw­no­ści osób LGBTQ+, czę­sto jed­nak w nie­co ‘zli­be­ra­li­zo­wa­nej’ for­mie seman­tycz­nej zgod­nie z zasa­dą „nie­na­wi­dzi­my grze­chu, kocha­my grzesz­ni­ka”, co dla osób LGBTQ+ to jedy­nie pre­tekst do kon­ty­nu­owa­nia dys­kry­mi­na­cyj­nych prak­tyk w przy­ja­znym opa­ko­wa­niu.

Auto­rzy doku­men­tu zarzu­ca­ją nie­któ­rym Kościo­łom sze­rze­nie „ewan­ge­lii stra­chu” (gospel of fear) i odrzu­ca­ją oskar­że­nia, że nega­tyw­nie oce­nia­ją te Kościo­ły, któ­re trzy­ma­ją się tra­dy­cyj­ne­go naucza­nia o mał­żeń­stwie jako związ­ku kobie­ty i męż­czy­zny czy nt. związ­ków jed­no­pł­cio­wych.

- Nie demo­ni­zu­je­my tych wie­rzeń, ani tych, któ­rzy je wyzna­ją. Nie demo­ni­zu­je­my Kościo­łów. Kwe­stia oce­ny Kościo­łów od 1 do 5 wyni­ka z tego, że nie­któ­re z nich ukry­wa­ją swo­ją praw­dzi­wą teo­lo­gię, a my dosłow­nie stwier­dza­my, że ten Kościół nie jest bez­piecz­ny, ponie­waż nie dekla­ru­je swo­jej praw­dzi­wej teo­lo­gii, uda­jąc, że jesteś mile widzia­ny – stwier­dzi­li przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­cji w wypo­wie­dzi dla por­ta­lu Pre­mie­re Chri­stian.


Naj­niż­szy i naj­wyż­szy rating 

Naj­niż­sze oce­ny w rapor­cie otrzy­ma­ły Kościo­ły pro­te­stanc­kie typu ewan­ge­li­kal­ne­go, głów­nie zie­lo­no­świąt­ko­we, a tak­że zbo­ry bap­ty­stycz­ne, choć w samym Oks­for­dzie dzia­ła tak­że inklu­zyw­ny zbór bap­ty­stycz­ny, któ­ry bło­go­sła­wi rów­nież związ­ki jed­no­pł­cio­we.

Naj­wię­cej pozy­tyw­nych ocen otrzy­ma­ły para­fie angli­kań­skie, w tym głów­ny kościół mia­sta, angli­kań­ska kate­dra Christ Church oraz Kościół Uni­wer­sy­tec­ki, a tak­że zwią­za­ny z histo­rią ruchu anglo-kato­lic­kie­go w Anglii kościół św. Marii Mag­da­le­ny. Są jed­nak rów­nież nega­tyw­nie oce­nio­ne para­fie Kościo­ła Anglii, zwią­za­ne z ewan­ge­li­kal­nym spek­trum angli­ka­ni­zmu (tzw. Kościół Niski, Low Church), w któ­rych naucza­nie jest kon­ser­wa­tyw­ne.

W rapor­cie poja­wia się tyl­ko jed­na spo­śród kil­ku­na­stu para­fii rzym­sko­ka­to­lic­kich w mie­ście – słyn­ne Ora­to­rium św. Aloj­ze­go Gon­za­gi, zwią­za­ne z posta­cią św. Joh­na Henry’ego New­ma­na. Pla­ców­ka otrzy­ma­ła oce­nę 2 na pod­sta­wie publi­ko­wa­nych na stro­nie odezw kapła­nów Ora­to­rium ws. edu­ka­cji sek­su­al­nej oraz roz­pro­wa­dza­nej lite­ra­tu­ry. Przed­sta­wi­cie­le Ora­to­rium nie odpo­wie­dzie­li na proś­bę o wypeł­nie­nie ankie­ty.

O chrze­ści­jań­stwie i sto­sun­ku róż­nych wyznań do spraw i praw osób LGBTQ+ dys­ku­tu­je się od daw­na, tak­że na Uni­wer­sy­te­cie w Oks­for­dzie, pod­czas słyn­nych debat. Nie­daw­no zor­ga­ni­zo­wa­no jed­ną, w któ­rej za bło­go­sła­wie­niem mał­żeństw homo­sek­su­al­nych opo­wie­dział się angli­kań­ski biskup Wor­ce­ster dr John Inge. War­to wspo­mnieć, że w (angli­kań­skim) Koście­le Anglii wciąż toczy się deba­ta na temat bło­go­sła­wie­nia par i mał­żeństw jed­no­pł­cio­wych, a ostat­nie bada­nia poka­zu­ją, że więk­szość bisku­pów opo­wia­da się za libe­ral­nym kur­sem w tej spra­wie.

Odmien­ną opi­nię pod­czas deba­ty oks­fordz­kiej zapre­zen­to­wał dia­kon Calvin Robin­son, dzien­ni­karz, kon­ser­wa­tyw­ny komen­ta­tor i nie­do­szły duchow­ny Kościo­ła Anglii, któ­re­mu odmó­wio­no ordy­na­cji. Osta­tecz­nie został ordy­no­wa­ny w tzw. Wol­nym Koście­le Anglii, nie­wiel­kiej, kon­ser­wa­tyw­nej deno­mi­na­cji, któ­ra oddzie­li­ła się od Kościo­ła Anglii.


» Bez­po­śred­ni link do rapor­tu


 


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.