Społeczeństwo

Narodziny Oddechu — życzenia na święto Narodzenia Pańskiego 2020


Każ­de chrze­ści­jań­skie świę­to – bez wzglę­du na to, czy je lubi­my czy nie – przy­po­mi­na o naszym powo­ła­niu, kie­run­ku, w któ­rym powin­ni­śmy patrzeć i któ­ry tak czę­sto ucie­ka z pola widze­nia. Świę­to Naro­dze­nia Pań­skie­go jest o tyle trud­ne, bo jest przy­gnie­cio­ne czy wręcz zasy­pa­ne ster­tą rze­czy przy­ziem­nych i ulot­nych jak oddech.

W cza­sach, kie­dy zła­pa­nie odde­chu jest nie tyl­ko syno­ni­mem odpo­czyn­ku od codzien­no­ści, dystan­su, ale też wal­ki o życie, ponow­nie prze­dzie­ra się do nas dziw­na praw­da o nie­zwy­kłym Życiu, któ­re dwa tysią­ce lat temu wszyst­ko odmie­ni­ło i wciąż wkra­cza w życie tych, któ­rzy poszu­ku­ją odde­chu, cie­szą się odde­chem i wal­czą o oddech.
Wszyst­kim PT Czy­tel­nicz­kom i Czy­tel­ni­kom Ekumenizm.pl życzy­my odna­le­zie­nia, przy­ję­cia i uchwy­ce­nia Odde­chu, któ­rym jest Ten, bez któ­re­go świę­to­wa­nie zgod­nie czy nie­zgod­nie z roz­po­rzą­dze­nia­mi i tra­dy­cja­mi wszel­ki­mi napraw­dę nie mia­ło­by żad­ne­go sen­su. Chry­stus się naro­dził!

Redak­cja Ekumenizm.pl


„Z rado­ścią patrzę w Two­ją twarz, mój Jezu, dro­gie Dzie­cię. Chcę przy­jąć dar Twój, Panie nasz, i z Tobą żyć na świe­cie. Daj, by mój zmysł prze­pa­ścią był, bym w morzu duszy Cie­bie skrył, bym Cie­bie pojąć zdo­łał.” ks. Paul Ger­hardt (Śpiew­nik Ewan­ge­lic­ki 74,4)

„Od Naro­dze­nia, od pierw­szej godzi­ny tego nie­zwy­kłe­go Życia nic w Nim nie ist­nie­je dla­te­go tyl­ko, żeby być, ale jest po to, by przy­no­sić owoc…” Z listu paster­skie­go abp. M. Rafa­ela Woj­cie­chow­skie­go (1982)


Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.