Społeczeństwo

Nowe prawo dla muzułmanów


Par­la­ment Austrii przy­jął usta­wę, regu­lu­ją­cą sta­tus muzuł­ma­nów w tym kra­ju. Nowe pra­wo zastą­pi­ło prze­pi­sy z lat 70. XX wie­ku.


To efekt dzia­łań mini­stra ds. inte­gra­cji i jed­no­cze­śnie mini­stra spraw zagra­nicz­nych Seba­stia­na Kurza, któ­ry pod­kre­ślał, że koniecz­ny jest „islam austriac­kiej pro­we­nien­cji”.

Usta­wa jest kom­pro­mi­sem wypra­co­wa­nym po kon­sul­ta­cjach z naj­waż­niej­szy­mi orga­ni­za­cja­mi muzuł­mań­ski­mi w kra­ju, co nie ozna­cza jed­nak, że koń­co­wy kształt usta­wy spo­tkał się z przy­chyl­nym przy­ję­ciem uczest­ni­ków dia­lo­gu.

Nowe pra­wo nakła­da na pań­stwo obo­wią­zek zało­że­nia wydzia­łu teo­lo­gicz­ne­go dla kształ­ce­nia ima­mów w Austrii, zobo­wią­zu­je pań­stwo do zapew­nie­nia muzuł­mań­skiej opie­ki dusz­pa­ster­skiej w szpi­ta­lach i armii. Usta­wa zabra­nia finan­so­wa­nia mecze­tów zza gra­ni­cy, aby unik­nąć wpły­wów rady­kal­ne­go isla­mu na muzuł­ma­nów w Austrii lub też utrzy­my­wa­nia duchow­nych przez obce pań­stwa. Obec­nie w Austrii pra­cu­je 60 ima­mów opła­ca­nych przez turec­ki Urząd ds. Reli­gij­nych.

I wła­śnie ta kwe­stie wywo­łu­je kon­tro­wer­sje wśród nie­któ­rych orga­ni­za­cji islam­skich, któ­re zaskar­ży­ły usta­wę do Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, argu­men­tu­jąc, że zakaz finan­so­wa­nia z zagra­ni­cy łamie zasa­dę rów­no­upraw­nie­nia. Jako przy­kład muzuł­ma­nie, nale­żą­cy do naj­więk­sze­go związ­ku zrze­sza­ją­ce­go austriac­kie mecze­ty poda­ją para­fie pra­wo­sław­ne znaj­du­ją­ce się pod jurys­dyk­cją Rosyj­skie­go Kościo­ła Pra­wo­sław­ne­go Moskiew­skie­go Patriar­cha­tu. Pro­test muzuł­ma­nów wspar­ła austriac­ka Par­tia Zie­lo­nych.

Podob­nym roz­wią­za­niem zain­te­re­so­wa­ne są rów­nież orga­ni­za­cje muzuł­mań­skie w Niem­czech, w tym przede wszyst­kim Cen­tra­la Rada Muzuł­ma­nów.

Muzuł­ma­nie sta­no­wią ok. 7% austriac­kiej lud­no­ści — tj. ok. 600 tys. osób.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.