Społeczeństwo polityka

Ewangeliccy biskupi dziękują za inicjatywy i proszą o wycofanie wniosków ws. 500 lat reformacji


Bisku­pi trzech Kościo­łów ewan­ge­lic­kich w Pol­sce zwró­ci­li się z listem otwar­tym do Mar­szał­ka Sej­mu RP i klu­bów par­la­men­tar­nych PSL i Nowo­cze­sna z proś­bą o wyco­fa­nie zło­żo­nych wnio­sków doty­czą­cych upa­mięt­nie­nia 500 lat refor­ma­cji. Odno­sząc się do deba­ty sej­mo­wej z 14 grud­nia br. bisku­pi z roz­cza­ro­wa­niem przy­ję­li jej prze­bieg, stwier­dza­jąc, że nie chcą, aby w ten spo­sób dys­ku­to­wa­no o dzie­dzic­twie Refor­ma­cji w Sej­mie RP.


List otwar­ty został przy­ję­ty jed­no­myśl­nie pod­czas połą­czo­ne­go posie­dze­nia Kon­sy­sto­rza Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go, Kon­sy­sto­rza Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Refor­mo­wa­ne­go i Rady Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Meto­dy­stycz­ne­go 15 grud­nia 2017 r.

Tekst roz­po­czy­na się od uzna­nia dla ini­cja­ty­wy klu­bów par­la­men­tar­nych PSL i Nowo­cze­snej i Kon­wen­tu Senio­rów ws. uchwa­ły refor­ma­cyj­nej. W imie­niu swo­ich Kościo­łów bisku­pi podzię­ko­wa­li Pre­zy­den­to­wi RP za Patro­nat Hono­ro­wy nad Cen­tral­ny­mi Obcho­da­mi Jubi­le­uszu Refor­ma­cji, obec­ność na Zam­ku Kró­lew­skim. Podzię­ko­wa­li rów­nież Sena­to­wi RP za uchwa­łę z 1 lute­go 2017 oraz sej­mi­kom woje­wództw ślą­skie­go, dol­no­ślą­skie­go i war­miń­sko-mazur­skie­go za pod­ję­cie jubi­le­uszo­wych uchwal i jubi­le­uszy. Podzię­ko­wa­nia skie­ro­wa­no rów­nież pod adre­sem Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go i Kościo­łów Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej.

Adwent i Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia są dla nas, chrze­ści­jan, okre­sem szcze­gól­nym, w któ­rym orę­dzie biblij­ne przy­po­mi­na o wcie­le­niu Jezu­sa Chry­stu­sa – Zba­wi­cie­la, nio­są­ce­go Boży pokój wszyst­kim ludziom dobrej woli. Nie­chaj Jego prze­sła­nie będzie dla nas wszyst­kich przy­kła­dem do naśla­do­wa­nia – napi­sa­li na zakoń­cze­nie duchow­ni.

List pod­pi­sał ks. bp Jerzy Samiec (Kościół Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­ski), bp Andrzej Malic­ki (Kościół Ewan­ge­lic­ko-Meto­dy­stycz­ny) i bp Marek Izdeb­ski (Kościół Ewan­ge­lic­ko-Refor­mo­wa­ny).

» Peł­ny tekst listu bisku­pów ewan­ge­lic­kich


Komen­tarz

A mogło być zupeł­nie ina­czej. Sejm mógł­by przy­jąć jed­ną z wie­lu uchwał wyra­ża­jąc uzna­nie dla pol­skich spad­ko­bier­ców Refor­ma­cji i dając przy­kład praw­dzie rów­nie oczy­wi­stej co fun­da­men­tal­nej, że Rzecz­po­spo­li­ta rów­no trak­tu­je wszyst­kich oby­wa­te­li i z sza­cun­kiem odno­si się do swo­je­go wie­lo­kul­tu­ro­we­go i wie­lo­re­li­gij­ne­go dzie­dzic­twa. Niko­mu by koro­na z gło­wy nie spa­dła.

Posło­wie uwa­ża­ją­cy, że ich zada­niem jest repre­zen­to­wa­nie jedy­nej słusz­nej linii kato­li­cy­zmu wąsko­to­ro­we­go, nadal mogli­by jechać swo­im pocią­giem i stro­ić się w pió­ra oświe­co­ne­go abso­lu­ty­zmu. Nadal – nie mniej i nie bar­dziej – byli­by sobie kato­li­ka­mi taki­mi, jaki­mi chcą być i przy oka­zji poka­za­li­by, że oby­wa­tel­skość, pro­pań­stwo­wość i sza­cu­nek nie są im obce. Więk­szość posłów wola­ła skom­pro­mi­to­wać auto­ry­tet Izby i spek­ta­ku­lar­nie im się uda­ło.

Podzię­ko­wa­nia bisku­pów dla orga­nów wła­dzy pań­stwo­wej, dla samo­rzą­dow­ców i jed­no­cze­śnie proś­ba o wyco­fa­nie wnio­sków to prze­cię­cie trud­nej spra­wy pro­ce­do­wa­nej w atmos­fe­rze, któ­ra roz­szar­pu­je auto­ry­tet pań­stwa i sta­wia pol­skich ewan­ge­li­ków w roli peten­tów. Bisku­pi zna­leź­li odpo­wied­nie sło­wa w mało stan­dar­do­wej sytu­acji, któ­ra kła­dzie się cie­niem na wize­run­ku Pol­ski jako kra­ju tole­ran­cji i dia­lo­gu reli­gij­ne­go. Poja­wi­ły się pogło­ski, że w Sej­mie ktoś znów chciał­by kola­nem po raz kolej­ny prze­pchnąć uchwa­łę, ale już w 2018 roku. Tym bar­dziej proś­ba o wyco­fa­nie wnio­sku to god­ne wyj­ście z sytu­acji, na któ­rą nikt sobie nie zasłu­żył.

Dariusz Bruncz

» Ekumenizm.pl: Pro­te­stanc­kie mię­so armat­nieGale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.