Społeczeństwo

Polska coraz mniej katolicka, coraz mniej religijna


Głów­ny Urząd Sta­ty­stycz­ny (GUS) opu­bli­ko­wał dłu­go ocze­ki­wa­ne dane doty­czą­ce struk­tu­ry wyzna­nio­wej Pol­ski na pod­sta­wie Naro­do­we­go Spi­su Lud­no­ści z 2021 roku. Wnio­sek jest jeden: Pol­ska jest coraz mniej kato­lic­ka i seku­la­ry­zu­je się w szyb­kim tem­pie.


W cią­gu zale­d­wie deka­dy o ponad 16 punk­tów pro­cen­to­wych spa­dła licz­ba osób iden­ty­fi­ku­ją­cych się z Kościo­łem rzym­sko­ka­to­lic­kim w Pol­sce.

O ile w spi­sie GUS z 2011 roku aż 87% oby­wa­te­li RP dekla­ro­wa­ło przy­na­leż­ność do Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go, o tyle w spi­sie z 2021 odse­tek ten wyno­si już „tyl­ko” 71%. Jeśli uwzględ­ni się odse­tek wśród osób, dekla­ru­ją­cych się jako wie­rzą­ce to w tej gru­pie rzym­scy kato­li­cy sta­no­wią ok. 89%.

Zmia­ny widać rów­nież w seg­men­cie doty­czą­cym osób, nie­na­le­żą­cych do żad­ne­go wyzna­nia – odno­to­wa­no wzrost o pra­wie 4,5% (w 2011 roku odse­tek ten wyno­sił 2,41%, a w 2021 już 6,87%).

Znacz­nie wzro­sła licz­ba osób odma­wia­ją­cych udzie­le­nia odpo­wie­dzi na pyta­nie o przy­na­leż­ność wyzna­nio­wą – pra­wie 8 milio­nów Pola­ków nie zde­cy­do­wa­ło się odpo­wie­dzieć na to pyta­nie, co sta­no­wi aż 20,53% lud­no­ści, co w porów­na­niu z rokiem 2011 sta­no­wi wzrost aż o 13,43%.

Oprócz Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go naj­więk­szy odpływ wier­nych odno­to­wa­li świad­ko­wie Jeho­wy, sta­no­wią­cy trze­cią wspól­no­tę reli­gij­ną w Pol­sce. Świad­ko­wie Jeho­wy stra­ci­li w cią­gu ostat­niej deka­dy 0,07% wier­nych i liczą obec­nie 108 tys. wyznaw­ców.

Stra­ci­ły rów­nież inne wyzna­nia, jed­nak są to licz­by dość nie­znacz­ne wyno­szą­ce zale­d­wie 0,01%.

Według danych GUS dru­gą wspól­no­tą reli­gij­ną w Pol­sce jest Pol­ski Auto­ke­fa­licz­ny Kościół Pra­wo­sław­ny, liczą­cy nie­co ponad 151 tys. wyznaw­ców.

Na czwar­tym miej­scu zna­lazł się Kościół Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­ski z licz­bą nie­co ponad 65 tys. wier­nych.

Na pią­tej pozy­cji zna­lazł się Kościół grec­ko­ka­to­lic­ki z 33 tys. wier­nych, a na szó­stej Kościół zie­lo­no­świąt­ko­wy z 30 tys. człon­ka­mi.

Siód­me miej­sce zajął Kościół Sta­ro­ka­to­lic­ki Maria­wi­tów, do któ­re­go przy­zna­je się nie­co ponad 12 tys. wier­nych. Z kolei do Kościo­ła Pol­sko­ka­to­lic­kie­go nale­ży nie­speł­na 7 tys. osób.

Nie­znacz­ny wzrost (0.01%) odno­to­wał Muzuł­mań­ski Zwią­zek Reli­gij­ny, Wspól­no­ta Kościo­łów Chry­stu­so­wych, Kościół Boży w Chry­stu­sie oraz rodzi­mo­wier­cy.

» Szcze­gó­ło­we sta­ty­sty­ki GUS

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.