Kościoły katolickie

Ponad pół miliona wystąpień z Kościoła rzymskokatolickiego


W nie­miec­kim kra­jo­bra­zie reli­gij­nym nastą­pi­ło kolej­ne tąp­nię­cie. Wła­śnie opu­bli­ko­wa­ne zosta­ły dane dla Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go. W 2022 roku z 27 die­ce­zji rzym­sko­ka­to­lic­kich w Niem­czech wystą­pi­ło ponad 522 tys. kato­li­ków. W porów­na­niu z rokiem 2021, gdy wystą­pień było “nie­speł­na” 360 tys., to ogrom­ny wzrost. Gdy doli­czyć do tego licz­bę zgo­nów to Kościół rzym­sko­ka­to­lic­ki w Niem­czech stra­cił nie­co ponad 708 tys. wier­nych.


Sta­ty­sty­ki opu­bli­ko­wa­ła Nie­miec­ka Kon­fe­ren­cja Bisku­pów. W sumie do Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go nale­ża­ło 20 mln 973 tys. 590 osób, a do Kościo­łów ewan­ge­lic­kich ok. milio­na mniej.

Dla porów­na­nia z Kościo­ła Ewan­ge­lic­kie­go Nie­miec (EKD) wystą­pi­ło w 2022 roku ponad 380 tys. wier­nych i był to rów­nież nega­tyw­ny rekord dla nie­miec­kich ewan­ge­li­ków. O ile z ewan­ge­lic­kich Kościo­łów kra­jo­wych w 2022 r. wystą­pi­ło w sumie ok. 100 tys. wier­nych wię­cej w porów­na­niu z rokiem 2021, o tyle z die­ce­zji rzym­sko­ka­to­lic­kich 162 tys.

Pozy­tyw­ną infor­ma­cją dla Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go jest nie­wiel­ki wzrost licz­by osób uczęsz­cza­ją­cych na nie­dziel­ne msze świę­te. Odse­tek ten wzrósł z 4,3 do 5,7 %. Nie­co lep­sze niż w 2021 roku są licz­by wska­zu­ją­ce na przy­stę­po­wa­nie do sakra­men­tów z wyjąt­kiem bierz­mo­wa­nia.


Mniej niż poło­wa Niem­ców…

W 2022 roku po raz pierw­szy w histo­rii Nie­miec licz­ba wier­nych Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go oraz ewan­ge­lic­kie­go spa­dła poni­żej 50% w ska­li całe­go spo­łe­czeń­stwa. Naj­bar­dziej dra­ma­tycz­na sytu­acja dla Kościo­łów jest w Niem­czech Wschod­nich (teren daw­nej NRD), gdzie chrze­ści­ja­nie bez wzglę­du na wyzna­nie sta­no­wią mniej­szo­ści waha­ją­ce się w gra­ni­cach 10–20%.

Powo­dem wystą­pień z Kościo­łów jest wie­le czyn­ni­ków, ale klu­czo­wa są poko­le­nio­wa seku­la­ry­za­cja, rów­nież kwe­stie eko­no­micz­ne (poda­tek kościel­ny) oraz skan­da­le sek­su­al­ne i finan­so­we tar­ga­ją­ce szcze­gól­nie Kościół rzym­sko­ka­to­lic­ki.

Co cie­ka­we, seku­la­ry­za­cja w Niem­czech jest tak „eku­me­nicz­na”, że z Kościo­łów ewan­ge­lic­kich wystę­pu­ją tak­że ludzie, wyra­ża­jąc nie­za­do­wo­le­nie wobec dzia­łań hie­rar­chii rzym­sko­ka­to­lic­kiej wobec sys­te­micz­ne­go kry­cia pedo­fi­lów i tuszo­wa­nia skan­da­li.

Szcze­gól­nie nega­tyw­ny odbiór w mediach i spo­łe­czeń­stwie ma archi­die­ce­zja koloń­ska, naj­więk­sza i naj­bo­gat­sza die­ce­zja Nie­miec, gdzie ostat­nio poli­cja i pro­ku­ra­tu­ra weszła do pomiesz­czeń kurii i arcy­bi­sku­pa metro­po­li­ty, podej­rze­wa­ne­go o skła­da­nie fał­szy­wych zeznań przed sądem w spra­wie awan­so­wa­ne­go księ­dza pedo­fi­la.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.