Społeczeństwo

Psy zaproszone do katedry — „Jesteście częścią rodziny”


Od 25 listo­pa­da angli­kań­ska kate­dra w Car­li­sle otwie­ra swo­je podwo­je dla wszyst­kich psów. Miło­śni­cy czwo­ro­no­gów będą mogli wpro­wa­dzać do XII-wiecz­nej świą­ty­ni zwie­rza­ki, oczy­wi­ście pod warun­kiem, że psy — podob­nie jak — ludzie, będą umia­ły zacho­wać się w kate­drze.


Kate­dra w Car­li­sle jest dru­gą naj­mniej­szą kate­drą w Anglii i jest sie­dzi­bą angli­kań­skiej die­ce­zji Car­li­sle w kościel­nej pro­win­cji Yor­ku. Dotych­czas do kate­dry mogły wcho­dzić psy asy­stu­ją­ce oso­bom nie­do­wi­dzą­cym lub innym oso­bom wyma­ga­ją­cym spe­cjal­nej opie­ki. Psy mogły uczest­ni­czyć wraz z wła­ści­cie­la­mi w litur­gii i bez pro­ble­mu wcho­dzić do kościo­ła.
Kapi­tu­ła kate­dral­na posta­no­wi­ła zli­be­ra­li­zo­wać zasa­dy i już od 25 listo­pa­da wszyst­kie psy będą mogły wcho­dzić do kościo­ła, jed­nak uczest­nic­two w litur­gii będzie wciąż zare­zer­wo­wa­ne dla psów prze­wod­ni­ków. W tym cza­sie inne psy będą mogły wcho­dzić z wła­ści­cie­la­mi do kate­dry, ale nie będą dopusz­cza­ni do miejsc cele­bra­cji litur­gicz­nej (pre­zbi­te­rium czy bocz­nych kaplic).
Kate­dry coraz bar­dziej sta­ją się przy­ja­zne psom i jako kate­dra Kubrii i Kra­iny Jezior chce­my powi­tać wszyst­kich. Rozu­mie­my, że psy są tak­że człon­ka­mi rodzi­ny, więc pro­szę czuj­cie się zapro­sze­ni, aby przy­pro­wa­dzić je do kate­dry pod­czas zwie­dza­nia Car­li­sle — napi­sał dzie­kan kate­dry ks. Jona­than Brew­ster.
Na stro­nie kate­dry opu­bli­ko­wa­no zasa­dy dla czwo­ro­no­gów w kate­drze. Powin­ny nie tyl­ko dobrze się zacho­wy­wać, ale być trzy­ma­ne na krót­kiej smy­czy. Kate­dra zapew­nia tak­że wodo­po­je i pla­sti­ko­we worecz­ki, jeśli w śre­dnio­wiecz­nej kate­drze pie­ski będą mia­ły potrze­bę fizjo­lo­gicz­ną.
W regu­la­mi­nie wska­za­ny jest rów­nież spo­sób postę­po­wa­nia w przy­pad­ku, gdy doje­dzie do sytu­acji kon­flik­to­wych — np. spo­ru mię­dzy psa­mi albo nie­po­żą­da­ne­go kon­tak­tu psów z inny­mi odwie­dza­ją­cy­mi kate­drę.
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.