Społeczeństwo

Rabin Danii protestuje


Po ape­lu pre­mie­ra Ben­ja­mi­na Neta­ny­ahu do euro­pej­skich Żydów, aby emi­gro­wa­li do Izra­ela, głos zabrał naczel­ny rabin Danii Jair Mel­chior.


Przy­po­mnij­my, że po nie­daw­nych ata­kach ter­ro­ry­stów islam­skich w Pary­żu i Kopen­ha­dze skie­ro­wa­nych m.in. prze­ciw­ko Żydom, szef izra­el­skie­go rzą­du zaape­lo­wał do euro­pej­skich Żydów, aby opu­ści­li kon­ty­nent i wyemi­gro­wa­li do Izra­ela. Sło­wa Neta­ny­ahu spo­tka­ły się z kry­ty­ką naczel­ne­go rabi­na Danii Jaira Mel­chio­ra, któ­ry w roz­mo­wie z izra­el­skim radiem pod­kre­ślił, że duń­scy Żydzi nie boją się, a celem ter­ro­ry­stów jest zasia­nie stra­chu.

Nie pozwo­li­my na to, aby ter­ro­ry­ści zmu­si­li nas do porzu­ce­nia codzien­ne­go życia, do życia w lęku i ucie­ka­nia do innych miejsc – powie­dział rabin Mel­chior izra­el­skiej roz­gło­śni, o czym poin­for­mo­wa­ła agen­cja SDA. – Żydzi mogą wyemi­gro­wać do Izra­ela z miło­ści do tego pań­stwa, ale nie z powo­du stra­chu – dodał.

Duchow­ny zazna­czył, że nale­ży wzmac­niać, a nie osła­biać żydow­skie gmi­ny, a przy­rów­ny­wa­nie sytu­acji dzi­siej­szych Żydów z uwa­run­ko­wa­nia­mi sprzed II woj­ny świa­to­wej jest nie na miej­scu i obu­rza­ją­ce. – To nie są nazi­ści. Nie mamy do czy­nie­nia z pogro­ma­mi, ale z ter­ro­ry­sta­mi. Sytu­acja w Euro­pie nie jest aż tak zła i kata­stro­fal­na. Tak­że w Izra­elu są zama­chy i trze­ba się uczyć z tym żyć.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.