Społeczeństwo

Religia coraz mniej ważna dla Amerykanów


Tego­rocz­ne bada­nie prze­pro­wa­dza­ne dla NBC/WSJ poka­za­ło, że aż dla 21% bada­nych reli­gia nie jest waż­na w ich życiu. W 1997 roku kie­dy bada­nie to prze­pro­wa­dzo­no po raz pierw­szy tyl­ko 14% bada­nych wyra­zi­ło taką opi­nię. Dla 54% Ame­ry­ka­nów reli­gia jest nadal bar­dzo waż­na (dla 13% naj­waż­niej­sza). Zapew­ne nie będzie zasko­cze­niem fakt, że reli­gia jest naj­mniej istot­na dla gru­py męż­czyzn poni­żej 35. roku życia zamiesz­ku­ją­cych pół­noc­ne […]


Tego­rocz­ne bada­nie
prze­pro­wa­dza­ne dla NBC/WSJ poka­za­ło, że aż dla 21% bada­nych reli­gia nie jest
waż­na w ich życiu. W 1997 roku kie­dy bada­nie to prze­pro­wa­dzo­no po raz pierw­szy
tyl­ko 14% bada­nych wyra­zi­ło taką opi­nię. Dla 54% Ame­ry­ka­nów reli­gia jest nadal
bar­dzo waż­na (dla 13% naj­waż­niej­sza).

Zapew­ne nie będzie zasko­cze­niem
fakt, że reli­gia jest naj­mniej istot­na dla gru­py męż­czyzn poni­żej 35. roku
życia zamiesz­ku­ją­cych pół­noc­ne i zachod­nie rejo­ny Sta­nów Zjed­no­czo­nych oraz
osią­ga­ją­cych docho­dy rocz­ne powy­żej 75 tysię­cy dola­rów.

Bada­nie wyka­za­ło rów­nież wyso­ką
popu­lar­ność papie­ża Fran­cisz­ka. 55% bada­nych (nie­za­leż­nie od wyzna­nia) wyra­zi­ło
swo­ją pozy­tyw­ną opi­nię o papie­ża. Przy czym aż 60% ame­ry­kań­skich kato­li­ków uwa­ża,
że papież przy­czy­nił się do odno­wie­nia i wzmoc­nie­nia w nich wia­ry oraz poczu­cia
przy­na­leż­no­ści do Kościo­ła kato­lic­kie­go.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.