Społeczeństwo

Słowacja: spotkanie Kościołów u prezydentki po zamachu na premiera


Kościo­ły i wspól­no­ty reli­gij­ne odgry­wa­ją klu­czo­wą rolę w kształ­to­wa­niu war­to­ści i dys­kur­su publicz­ne­go – powie­dzia­ła pre­zy­dent Sło­wa­cji Zuza­na Čapu­to­vá pod­czas spe­cjal­ne­go spo­tka­nia z przed­sta­wi­ciel­ka­mi i przed­sta­wi­cie­la­mi Kościo­łów i związ­ków wyzna­nio­wych w Sło­wa­cji.


22 maja 2024 roku w Pała­cu Pre­zy­denc­kim odby­ło się spo­tka­nie pre­zy­dent Zuza­ny Čapu­to­vej z przed­sta­wi­cie­la­mi Kościo­łów i innych związ­ków wyzna­nio­wych w Sło­wa­cji zor­ga­ni­zo­wa­nym po zeszło­ty­go­dnio­wym zama­chu na pre­mie­ra Rober­ta Fico.

W spo­tka­niu uczest­ni­czył rów­nież pre­zy­dent-elekt Peter Pel­le­gri­ni.

Pre­zy­dent Čapu­to­vá pod­kre­śli­ła, że Kościo­ły odpo­wie­dzial­ne są nie tyl­ko za kształ­to­wa­nie war­to­ści i wpły­wa­nie na cha­rak­ter deba­ty publicz­nej, lecz tak­że za obni­ża­nie napięć w spo­łe­czeń­stwie. – Wszy­scy ludzie pra­gną poko­ju i bez­pie­czeń­stwa. Jedy­nym miej­scem, gdzie zaczy­na się pokój i bez­pie­czeń­stwo, to nasze umy­sły i miej­sca, w któ­rych prze­by­wa­my – zazna­czy­ła gło­wa pań­stwa.

Odcho­dzą­ca pre­zy­dent­ka wraz ze swo­im następ­cą zazna­czy­li, że wspól­no­ty reli­gij­ne wypeł­nia­ją szcze­gól­ną rolę łago­dze­nia nastro­jów, ale też inspi­ro­wa­nia do reflek­sji. – Musi­my wszy­scy zadać sobie pyta­nie: co się sta­ło i dla­cze­go to się sta­ło, ale nie po to, aby ponow­nie roz­pa­lać spi­ra­lę ata­ków jed­nych na dru­gich, ale by zro­zu­mieć rolę każ­de­go z nas w cało­ści i na niej budo­wać nowe myśli, sło­wa i czy­ny, pogłę­bia­jąc nasze współ­czu­cie – pod­kre­śli­ła pre­zy­dent­ka.

Po zama­chu na życie pre­mie­ra Rober­ta Fico, któ­re­go doko­na­no w miej­sco­wo­ści Han­dlo­va po posie­dze­niu rzą­du, Kościo­ły róż­nych wyznań wezwa­ły Naród Sło­wac­ki do modli­twy o zdro­wie pre­mie­ra oraz deeska­la­cję kon­flik­tu.

» Video ze spo­tka­nia

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.