Społeczeństwo

Specjalne emerytury dla duchownych?


Par­tia Nika­ra­gu­ań­skiej Dro­gi Chrze­ści­jań­skiej (Par­ti­do Cami­no Cri­stia­no Nica­ra­güen­se — PCCN), o ewan­ge­li­kal­nych korze­niach, zło­ży­ław Zgro­ma­dze­niu Naro­do­wym Nika­ra­gui pro­jekt usta­wy, któ­ra umoż­li­wi­ła­by przy­zna­nie księ­żom i pasto­rom eme­ry­tu­ry nawet wów­czas, gdy nie opła­ca­li­by wszyst­kich­skła­dek na ubez­pie­cze­nie spo­łecz­ne. Par­la­men­ta­rzyst­ka tej par­tii i autor­ka pro­jek­tu, Delia Arel­la­no, stwier­dzi­ła, że wie­lu duchow­nych, któ­rzy poświę­ci­li swo­je życie pra­cy dusz­pa­ster­skiej, nie mogą liczyć na emeryturę,gdy już doży­ją odpo­wied­nie­go wie­ku, ponie­waż „pra­wo ich nie obejmuje”.Ona […]


Par­tia Nika­ra­gu­ań­skiej Dro­gi Chrze­ści­jań­skiej (Par­ti­do Cami­no Cri­stia­no Nica­ra­güen­se — PCCN), o ewan­ge­li­kal­nych korze­niach, zło­ży­ław Zgro­ma­dze­niu Naro­do­wym Nika­ra­gui pro­jekt usta­wy, któ­ra umoż­li­wi­ła­by przy­zna­nie księ­żom i pasto­rom eme­ry­tu­ry nawet wów­czas, gdy nie opła­ca­li­by wszyst­kich­skła­dek na ubez­pie­cze­nie spo­łecz­ne.


Par­la­men­ta­rzyst­ka tej par­tii i autor­ka pro­jek­tu, Delia Arel­la­no, stwier­dzi­ła, że wie­lu duchow­nych, któ­rzy poświę­ci­li swo­je życie pra­cy dusz­pa­ster­skiej, nie mogą liczyć na emeryturę,gdy już doży­ją odpo­wied­nie­go wie­ku, ponie­waż „pra­wo ich nie obejmuje”.Ona sama zna dzie­siąt­ki pasto­rów, któ­rzy dzi­siaj, na sta­rość, żyją w trud­nych warun­kach, bez pomo­cy ze stro­ny rzą­du. Arel­la­no powie­dzia­ła rów­nież, że zło­ży­ła dwa inne pro­jek­ty ustaw: jeden doty­czą­cy wol­no­ści kul­tu, a dru­gi doty­czą­cy pła­ce­nia podat­ków przez pasto­rów. Ten pierw­szy ma zagwa­ran­to­wać Kościo­łom peł­ne pra­wo gło­sze­nia Ewan­ge­lii w świą­ty­niach, na uli­cach i na pla­cach publicznych.Prócz tego­pro­te­stancc­cy pasto­rzy mie­li­by pozwo­le­nie naudzie­la­nie ślu­bów uzna­nych przez pra­wo państwowe,dostęp do szpi­ta­li i wię­zień oraz na użyt­ko­wa­nie miejsc na lot­ni­skach, któ­re zazwy­caj są dostęp­ne wyłącz­nie dla przed­sta­wi­cie­li władz. Co do dru­gie­go pro­jek­tu, to żyją­cy wła­śnie w trud­no­ściach finan­so­wych przy­wód­cy reli­gij­ni byli­by zwol­nie­ni z pła­ce­nia podat­ków od posia­da­nych dóbr i posia­dło­ści. W ten spo­sób wła­dze miast i gmin nie mogły­by pobie­rać podat­ków od księ­ży i pasto­rów.


Na zdję­ciu: depu­to­wa­na Delia Arel­la­no.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.