Społeczeństwo

Spotkanie o Darfurze u warszawskich reformowanych


Poju­trze, 2 czerw­ca o godzi­nie 16.00 w war­szaw­skiej para­fii ewan­ge­lic­ko – refor­mo­wa­nej odbę­dzie się spo­tka­nie na temat ludo­bój­stwa w Dar­fu­rze i pokaz fil­mu doku­men­tal­ne­go BBC “The New Kil­ling Fields” oraz dys­ku­sja. Na spo­tka­nie zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych tą tra­ge­dią. Spo­tka­nie to jest zor­ga­ni­zo­wa­ne razem z akcją “Pol­ska dla Dar­fu­ru” i jest następ­stwem ape­lu tego­rocz­ne­go Syno­du Kościo­ła Ewa­n­ge­­li­c­ko-Refo­r­mo­­wa­­ne­­go w RP w spra­wie ludo­bój­stwa w Dar­fu­rze. Oprócz pro­jek­cji fil­mu i dys­ku­sji z orga­ni­za­tor­ką akcji, zapre­zen­to­wa­ne […]


Poju­trze, 2 czerw­ca o godzi­nie 16.00 w war­szaw­skiej para­fii ewan­ge­lic­ko – refor­mo­wa­nej odbę­dzie się spo­tka­nie na temat ludo­bój­stwa w Dar­fu­rze i pokaz fil­mu doku­men­tal­ne­go BBC “The New Kil­ling Fields” oraz dys­ku­sja. Na spo­tka­nie zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych tą tra­ge­dią.

Spo­tka­nie to jest zor­ga­ni­zo­wa­ne razem z akcją “Pol­ska dla Dar­fu­ru” i jest następ­stwem ape­lu tego­rocz­ne­go Syno­du Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Refor­mo­wa­ne­go w RP w spra­wie ludo­bój­stwa w Dar­fu­rze. Oprócz pro­jek­cji fil­mu i dys­ku­sji z orga­ni­za­tor­ką akcji, zapre­zen­to­wa­ne będą kon­kret­ne meto­dy pomo­cy i zaan­ga­żo­wa­nia w tej spra­wie.


Kolej­ne spo­tka­nie w póź­niej­szym, let­nim ter­mi­nie będzie zogra­ni­zo­wa­ne w para­fii ewan­ge­lic­ko-refor­mo­wa­nej w Łodzi.


W akcję mobi­li­zo­wa­nia opi­nii publicz­nej w spra­wie Dar­fu­ru zaan­ga­żo­wa­nych jest wie­le Kościo­łów rzym­sko­ka­to­lic­kich i pro­te­stanc­kich na świe­cie.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.