Społeczeństwo

Sprostowanie


Spro­sto­wa­nie arty­ku­łu „Kościół pod nad­zo­rem bez­pie­ki”.

W związ­ku z arty­ku­łem „Kościół pod nad­zo­rem bez­pie­ki”, autor­stwa Ada­ma Ciuć­ki, opu­bli­ko­wa­nym w dniu 8.03.2017 r. na stro­nie inter­ne­to­wej: www.ekumenizm.pl, zawie­ra­ją­cym nie­praw­dzi­we infor­ma­cje i opar­tym na nie­rze­tel­nym mate­ria­le źró­dło­wym, wyklu­cza­ją­cym uzna­nie mnie za TW “Maria­na”, oświad­czam, co nastę­pu­je:


 1. Nie­praw­dą jest jako­bym był lub, aby kie­dy­kol­wiek pro­po­no­wa­no mi sta­tus taj­ne­go współ­pra­cow­ni­ka służ­by bez­pie­czeń­stwa. Zaprze­czam tak­że, aby w dniu 21.06.1978 r. brał udział w spo­tka­niu w KP MO w Cie­szy­nie w celu zwer­bo­wa­nia mnie jako taj­ne­go współ­pra­cow­ni­ka.
 2. Nigdy nie uczest­ni­czy­łem w spo­tka­niu z dyrek­to­rem Uds W T. Dusi­kiem. Nie spo­tka­łem go nigdy oso­bi­ście (aka­pit “Kon­tro­lo­wa­ne wyj­ście”).
 3. Nie peł­ni­łem funk­cji Człon­ka Pre­zy­dium ZKE w latach 1978- 1981.
 4. Nigdy nie infor­mo­wa­łem funk­cjo­na­riu­szy SB i nie przed­sta­wia­łem kan­dy­da­tów do Pre­zy­dium ZKE, ponie­waż nawet bli­żej ich nie zna­łem / Jarosz czy Siczek/. Nie oma­wia­łem tak­że wstęp­nie toku Syno­dów, ponie­waż nie uczest­ni­czy­łem w ich przy­go­to­wy­wa­niu.
 5. Nie uczest­ni­czy­łem w zor­ga­ni­zo­wa­niu wizy­ty Bil­ly Gra­ha­ma i nikt z SB mnie nie pro­sił o infor­ma­cje doty­czą­ce ewan­ge­li­sty Gra­ha­ma. To samo doty­czy rze­ko­mej proś­by o prze­ka­za­nie prze­ze mnie rela­cji z poby­tu ewan­ge­li­sty Wil­ker­so­na, względ­nie Semen­czu­ka w Pol­sce.
 6. Nigdy nie bra­łem udzia­łu w wysta­wach ksią­żek w RFN, ani też nie mia­łem zamia­ru w nich uczest­ni­czyć. Dopie­ro z niniej­sze­go arty­ku­łu dowie­dzia­łem się, że w Niem­czech funk­cjo­nu­je orga­ni­za­cja „Licht im Osten”. Nie­praw­dą jest tak­że, by kto­kol­wiek pro­sił mnie o infor­ma­cje doty­czą­ce tej orga­ni­za­cji.
 7. Nigdy nie mia­łem spo­tka­nia w War­sza­wie z jakim­kol­wiek funk­cjo­na­riu­szem SB. Nikt mi nie zle­cał inwi­gi­la­cji stu­den­tów War­szaw­skie­go Semi­na­rium Teo­lo­gicz­ne­go. Z arty­ku­łu dowie­dzia­łem się o ist­nie­niu jakie­goś miesz­ka­nia kon­tak­to­we­go „Pałac” w War­sza­wie. Nie wiem, gdzie ono się znaj­do­wa­ło i nigdy w nim nie byłem.
 8. Moja żona nigdy nie sta­ra­ła się o pasz­port do Anglii i nigdy nie odwie­dza­ła Anglii.
 9. Nie­praw­dą jest, jako­by mój syn (uro­dzo­ny w 1970 r.) kie­dy­kol­wiek stu­dio­wał w Anglii lub w innym kra­ju poza Pol­ską. Stąd nie było potrze­by pro­sić o prze­dłu­że­nie jego pasz­por­tu w związ­ku z rze­ko­my­mi stu­dia­mi, o któ­rych wspo­mnia­no w arty­ku­le.
 10. Infor­ma­cja jako­bym mówił coś na temat Pio­tra Bro­no­wic­kie­go, wyjeż­dża­ją­ce­go do ZSRR, jest nie­praw­dzi­wa ponie­waż nie zna­łem i nie znam tej oso­by. Nie zna­ne mi są oko­licz­no­ści doko­ny­wa­nia prze­rzu­tów lite­ra­tu­ry do ZSRR i w tych akcjach nie uczest­ni­czy­łem.
 11. Nie otrzy­ma­łem nigdy żad­ne­go pre­zen­tu od SB, w szcze­gól­no­ści wska­za­ne­go w arty­ku­le albu­mu.

W świe­tle powyż­sze­go, infor­ma­cje o mojej dzia­łal­no­ści jako TW mija­ją się z praw­dą, a źró­dła tych twier­dzeń znaj­du­ją­ce się w doku­men­tach wytwo­rzo­nych przez SB, są abso­lut­nie nie­wia­ry­god­ne.

                                                                    Z    powa­ża­niem,

                                                                    Marian Suski (-)

Cie­szyn, dn. 20. 03. 2017 r.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.