Społeczeństwo

Wspólna modlitwa żydów i chrześcijan w warszawskiej Synagodze


Po ata­kach na świę­tu­ją­cych Cha­nu­kę żydów w domu nowo­jor­skie­go rabi­na oraz po zama­chu na modlą­cych się chrze­ści­jan z ewan­ge­li­kal­nej wspól­no­ty West Fre­eway Church of Christ w Tek­sa­sie, naczel­ny rabin Pol­ski Micha­el Schu­drich zapro­sił na 31 grud­nia na modli­twę w Syna­go­dze Noży­ków. Wzię­li w niej udział rów­nież chrze­ści­ja­nie, w tym bp Jerzy Samiec, zwierzch­nik Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go, oraz ks. dr Andrzej Tulej z Papie­skiej Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go w War­sza­wie.Nie wiem, co powi­nie­nem zro­bić. Nie mam pomy­słu, ale wiem jed­ną rzecz, że nie mogę mil­czeć. Kie­dy czło­wiek nie jest pewien, co powi­nien robić, zawsze war­to jest się modlić – powie­dział na roz­po­czę­cie modli­twy rabin Micha­el Schu­drich.

Krót­kie oświad­cze­nie wygło­sił przed­sta­wi­ciel Amba­sa­dy USA. Obec­ne były rów­nież przed­sta­wi­ciel­ki Amba­sa­dy Izra­ela.

Pod­czas spo­tka­nia prze­mó­wie­nie, któ­re poka­zu­je­my w cało­ści, wygło­sił rabin Schu­drich.

Następ­nie obec­ni duchow­ni wspól­nie odczy­ta­li Psalm 23 – modli­twa zosta­ła wpierw zaśpie­wa­na po hebraj­sku, a następ­nie wszy­scy obec­ni duchow­ni zmó­wi­li ją wspól­nie w języ­ku pol­skim.


Już po zakoń­cze­niu modli­twy rabin Micha­el Schu­drich i bp Jerzy Samiec zło­ży­li wspól­ne życze­nia nowo­rocz­ne.Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.