Społeczeństwo

Żydowska biblioteka uratowana


Biblio­te­ka Wyzna­nio­wej Gmi­ny Żydow­skiej w Zury­chu, posia­da­ją­ca naj­więk­sze zbio­ry żydow­skiej lite­ra­tu­ry spo­śród wszyst­kich kra­jów nie­miec­ko­ję­zycz­nych, pozy­ska­ła zabez­pie­cze­nie finan­so­we na kolej­ne trzy lata.


Insty­tu­cji, któ­ra w 2009 roku otrzy­ma­ła tytuł „Dobra kul­tu­ro­we­go o naro­do­wym zna­cze­niu” gro­zi­ło zamknię­cie ze wzglę­du na pro­ble­my finan­so­we, jed­nak dzię­ki dat­kom ofia­ro­daw­ców uda­ło się biblio­te­kę ura­to­wać.

Biblio­te­ka powsta­ła w 1939 roku i obcho­dzi w tym roku 75-lecie ist­nie­nia. Naj­cen­niej­sze zbio­ry pocho­dzą z wro­cław­skie­go semi­na­rium rabi­nac­kie­go, znisz­czo­ne­go przez hitle­row­ców w 1938 roku.

Rato­wa­nia biblio­te­ki pod­ję­li się pro­mi­nent­ni szwaj­car­scy Żydzi, któ­rzy zało­ży­li fun­da­cję. Uda­ło się zebrać 250.000 CHF.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.