Ekumenizm w Polsce i na świecie

Diakonisy jak zakonnice?


Mam pyta­nie zwią­za­ne z dia­ko­ni­sa­mi w Koście­le Ewa­n­ge­­li­c­ko-Augs­bu­r­skim. Czym one tak napraw­dę róż­nią się od zakon­nic w Koście­le Rzym­sko­ka­to­lic­kim? Tak samo muszą prze­strze­gać celi­ba­tu i ubie­ra­ja się w coś przy­po­mi­na­ją­ce­go habit. I w związ­ku z tym mam pyta­nia: 1. Skąd wzię­ły sie dia­ko­ni­sy w Kościo­łach Lute­rań­skich? Na począt­ku Refor­ma­cji prze­cież ich nie było. 2. Czy fakt, iż dia­ko­ni­sy żyją w celi­ba­cie i ubie­ra­ją sie podob­nie jak sio­stry kato­lic­kie nie stoi w sprzecz­no­ści z ide­ała­mi Refor­ma­cji? Znie­sie­niem […]


Mam pyta­nie zwią­za­ne z dia­ko­ni­sa­mi w Koście­le Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skim. Czym one tak napraw­dę róż­nią się od zakon­nic w Koście­le Rzym­sko­ka­to­lic­kim? Tak samo muszą prze­strze­gać celi­ba­tu i ubie­ra­ja się w coś przy­po­mi­na­ją­ce­go habit. I w związ­ku z tym mam pyta­nia: 1. Skąd wzię­ły sie dia­ko­ni­sy w Kościo­łach Lute­rań­skich? Na począt­ku Refor­ma­cji prze­cież ich nie było. 2. Czy fakt, iż dia­ko­ni­sy żyją w celi­ba­cie i ubie­ra­ją sie podob­nie jak sio­stry kato­lic­kie nie stoi w sprzecz­no­ści z ide­ała­mi Refor­ma­cji? Znie­sie­niem celi­ba­tu wśród duchow­nych, likwi­da­cją życia zakon­ne­go? 3. Czy sio­strą dia­ko­ni­są trze­ba być całe życia, tak jak się ślu­bu­je to w KRK? Czy moż­na sobie ot tak w pew­nym momen­cie zre­zy­gno­wac ze służ­by? Na przy­kład, jak taka dia­ko­ni­sa pozna męż­czy­nę albo się znu­dzi i stwier­dzi, że to nie jest jed­nak to, co ona chcia­ła­by robić w życiu? 4. Jakie trze­ba speł­nić wyma­ga­nia, by być dia­ko­ni­są? Nale­ży ukoń­czyc stu­dia teo­lo­gicz­ne? Czy dia­ko­ni­sy w KEA sa trak­to­wa­ne jako duchow­ne, czy jako świec­ke?

Spra­wy Dia­ko­na­tu “Eben-Ezer” w Dzie­gie­lo­wie koło Cie­szy­na regu­lu­je Sta­tut Dia­ko­na­tu Żeń­skie­go “Eben-Ezer” z dnia 19.03.2000 r. znaj­du­ją­cy sie w II tomie Zbio­ru Prze­pi­sow Praw­nych KEA w RP str. 33. Dia­ko­nat ten ist­nie­je od roku 1923. Celem Dia­ko­na­tu jest służ­ba dla bliź­nich, zwłasz­cza dla potrze­bu­ją­cych pomo­cy i nie­peł­no­spre­aw­nych, peł­nie­nia w imie­niu i dla Zba­wi­cie­la i Jego Kościo­ła, we wszyst­kich moż­li­wych for­mach dzia­ła­nia ludz­kie­go. Kan­dy­dat­ką na Dia­ko­ni­sę może być włącz­nie kobie­ta wyzna­nia ewan­ge­lic­ko-augs­bur­skie­go w wie­ku 18–35 lat. Przy­je­cie do Dia­ko­na­tu nastę­pu­je na pod­sta­wie uchwa­ły Zarzą­du. Kan­dy­dat­ka przez rok zapo­zna­je się z dzia­łal­no­ścią Dia­ko­na­tu, a nastep­nie, o ile trwa w zamia­rze wstą­pie­nia, zosta­je skie­ro­wa­na na jed­no­rocz­ny kurs kan­dy­dac­ki. Nastep­nie zosta­je przy­ję­ta do Nowi­cja­tu.

Nowi­cjat trwa od 5 do 7 lat, w cza­sie któ­re­go prze­cho­dzi przez okres prób­ny.

Po pomyśl­nym odby­ciu nowi­cja­tu na pod­sta­wie uchwa­ły Zarzą­du zosta­je wyświę­co­na przez Bisku­pa na dia­ko­ni­sę. Dia­ko­ni­sa zobo­wią­za­na jest do prze­strze­ga­nia celi­ba­tu.

Sio­stra dia­ko­ni­sa na pod­sta­wie świę­ceń dia­ko­nac­kich ma pra­wo:

* doko­ny­wać Sakra­men­tu Chrztu świę­te­go, gdy nie ma księ­dza,

* poma­gać przy roz­da­wa­niu Sakra­men­tu Ołta­rza,

* peł­nić służ­bę lek­to­ra,

* wyko­ny­wać pra­cę ewan­ge­li­zayj­ną i misyj­ną, jeśli ma takie uzdol­nie­nia.

Inne zda­nia okre­ślo­ne są w Sta­tu­cie. Inna pro­ce­du­ra jest przy przy­ję­ciu dia­ko­na­tu “świec­kie­go” (die­ce­zjal­ne­go) dla posia­da­ją­cych stu­dia teo­lo­gicz­ne lub Szko­łę Biblij­ną. Inny też jest strój. Obec­nie sio­strą prze­ło­żo­ną pol­skich dia­ko­nis lute­rań­skich jest s. Lidia Got­t­schalk.

Redak­cja EAI Ekumenizm.pl dzię­ku­je ks. pre­ze­so­wi Jano­wi Gros­so­wi za pomoc w odpo­wie­dzi na pyta­nie Czy­tel­nicz­ki.

Na foto­gra­fii lute­rań­skie dia­ko­ni­se z Eben-Ezer w Dzię­gie­lo­wie.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.