Ekumenizm w Polsce i na świecie

Historia Biblii — od Słowa do Księgi


Histo­ria Biblii to naj­now­sza pro­po­zy­cja Ofi­cy­ny Wydaw­ni­czej Voca­tio z serii Prze­wod­ni­ków chrze­ści­jań­skich, napi­sa­na przy­stęp­nym języ­kiem, boga­to i barw­nie ilu­stro­wa­na. Wcze­śniej­sze książ­ki z tej serii – Prze­wod­nik apo­lo­ge­tycz­ny oraz Histo­ria chrze­ści­jań­stwa cie­szy­ły się dużym powo­dze­niem, a Prze­wod­nik po Biblii oka­zał się best­sel­le­rem. Histo­ria Biblii jest jego tzw. młod­szą sio­strą i wszyst­ko wska­zu­je na to, że powtó­rzy ten suk­ces.Wie­le jest ksią­żek przed­sta­wia­ją­cych i inter­pre­tu­ją­cych histo­rie zaczerp­nię­te z Pisma Świę­te­go, […]


Histo­ria Biblii to naj­now­sza pro­po­zy­cja Ofi­cy­ny Wydaw­ni­czej Voca­tio z serii Prze­wod­ni­ków chrze­ści­jań­skich, napi­sa­na przy­stęp­nym języ­kiem, boga­to i barw­nie ilu­stro­wa­na. Wcze­śniej­sze książ­ki z tej serii – Prze­wod­nik apo­lo­ge­tycz­ny oraz Histo­ria chrze­ści­jań­stwa cie­szy­ły się dużym powo­dze­niem, a Prze­wod­nik po Biblii oka­zał się best­sel­le­rem. Histo­ria Biblii jest jego tzw. młod­szą sio­strą i wszyst­ko wska­zu­je na to, że powtó­rzy ten suk­ces.

Wie­le jest ksią­żek przed­sta­wia­ją­cych i inter­pre­tu­ją­cych histo­rie zaczerp­nię­te z Pisma Świę­te­go, brak jed­nak pozy­cji trak­tu­ją­cych o tym, jak się Ono kształ­to­wa­ło, jak powsta­ło, jak prze­trwa­ło prze­śla­do­wa­nia i jak przez stu­le­cia zmie­nia­ło świat. Histo­ria Biblii zna­ko­mi­cie wypeł­ni­ła tą lukę na ryn­ku wydaw­ni­czym. Kolej­no pozna­je­my losy Sta­re­go Testa­men­tu, któ­ry był spi­sy­wa­ny bar­dzo powo­li przez ponad tysiąc lat, przez wie­lu natchnio­nych auto­rów, redak­to­rów, kopi­stów i innych nie­zna­nych nam ludzi, począt­ko­wo prze­ka­zy­wa­ny tyl­ko ust­nie, aż do opra­co­wa­nia alfa­be­tu hebraj­skie­go. Następ­nie dowia­du­je­my się, jak po śmier­ci i zmar­twych­wsta­niu Jezu­sa, w dobie wyła­nia­ją­ce­go się Kościo­ła, zaczął się kształ­to­wać Nowy Testa­ment oraz jak doszło do usta­le­nia kano­nu ksiąg świę­tych i jego roz­po­wszech­nie­nia w cza­sach ręko­pi­sów na tere­nie całej Euro­py, oraz czę­ści Azji i Afry­ki.


Prze­no­si­my się wresz­cie w cza­sy szes­na­sto­wiecz­nej rewo­lu­cji reli­gij­nej, by oce­nić wpływ refor­ma­cji, któ­ra stwo­rzy­ła wspa­nia­łe prze­kła­dy Biblii, przede wszyst­kim nie­miec­ko­ję­zycz­ną Biblię Lutra. Dużym prze­ło­mem oka­za­ło się też wyna­le­zie­nie maszy­ny dru­kar­skiej. I tak docho­dzi­my aż do cza­sów nam współ­cze­snych, gdzie Biblia dotar­ła już na wszyst­kie kon­ty­nen­ty i we wszyst­kie dzie­dzi­ny życia, tak­że do lite­ra­tu­ry, kina i teatru. Ze wzglę­du na auto­rów, książ­ka ma cha­rak­ter eku­me­nicz­ny – łączy ona kato­lic­ką i pro­te­stanc­ką tra­dy­cję odczy­ty­wa­nia Pisma Świę­te­go. Zasad­ni­czo się one jed­nak nie róż­nią.


Pol­skie wyda­nie Histo­rii Biblii zosta­ło uzu­peł­nio­ne dodat­ko­wy­mi roz­dzia­ła­mi i ilu­stra­cja­mi, któ­re mogą być szcze­gól­nie przy­dat­ne dla pol­skie­go czy­tel­ni­ka. Zawie­ra­ją one infor­ma­cje o ręko­pi­śmien­nych prze­kła­dach Pisma Świę­te­go na język pol­ski, o tłu­ma­cze­niach z XVI wie­ku oraz o tłu­ma­cze­niach now­szych i o obec­nym sta­nie stu­diów nad Biblią.


Żeby nie zmę­czyć czy­tel­ni­ków nauko­wym cha­rak­te­rem książ­ki, auto­rzy — Ste­phen M. Mil­ler & Robert V. Huber, zamie­ści­li też wie­le cie­ka­wo­stek biblij­nych. Mało kto pew­nie sły­szał o tzw. Biblii Warzyw­nej. Jest to cykl fil­mów ani­mo­wa­nych dla dzie­ci, gdzie wszyst­kie posta­ci biblij­ne „gra­ją” warzy­wa. I tak przy­kła­do­wo, wal­ka Dawi­da z Golia­tem jest przed­sta­wio­na jako wal­ka Małe­go Szpa­ra­ga z ogrom­nym fili­styń­skim Ogór­kiem. Rów­nie mało zna­na jest histo­ria pew­ne­go bry­tyj­skie­go dru­ka­rza, któ­ry przez pomył­kę usu­nął par­ty­ku­łę „nie” z szó­ste­go przy­ka­za­nia, przez co w rezul­ta­cie Bóg zale­cał nam cudzo­ło­że­nie. Prze­kład ten potem nazwa­no Biblią cudzo­łoż­ni­ka, a nie­szczę­sne­go dru­ka­rza kosz­to­wa­ło to 300 fun­tów grzyw­ny, co wystar­czy­ło­by wte­dy na kup­no duże­go gospo­dar­stwa.


Ser­decz­nie pole­cam tą książ­kę wszyst­kim tym, któ­rzy chcie­li­by dowie­dzieć się cze­goś wię­cej o Piśmie Świę­tym, wszyst­kim uczniom, stu­den­tom oraz śro­do­wi­skom krze­wią­cym kul­tu­rę.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.