Ekumenizm w Polsce i na świecie

Kolejny numer OPEN THEOLOGY


Od wczo­raj jest już dostęp­ny przez inter­net dru­gi numer kwar­tal­ni­ka telo­gicz­ne­go „Open The­olo­gy” (Teo­lo­gia Otwar­ta). Jest on poświę­co­ny Maryi i miej­scy kobiet w róż­nych tra­dy­cjach reli­gij­nych . Swo­je arty­ku­ły zamie­ści­li Rabin­ka Rachel Mon­ta­gu, dr Jadwi­ga Sebe­sta oraz wie­le innych auto­rów z kra­ju i z zagra­ni­cy.


Od wczo­raj jest już dostęp­ny przez inter­net dru­gi numer kwar­tal­ni­ka telo­gicz­ne­go „Open The­olo­gy” (Teo­lo­gia Otwar­ta). Jest on poświę­co­ny Maryi i miej­scy kobiet w róż­nych tra­dy­cjach reli­gij­nych . Swo­je arty­ku­ły zamie­ści­li Rabin­ka Rachel Mon­ta­gu, dr Jadwi­ga Sebe­sta oraz wie­le innych auto­rów z kra­ju i z zagra­ni­cy.

Wstęp napi­sał ks. Dr Piotr Ash­win Siej­kow­ski, wykła­dow­ca na Uni­wer­sy­te­cie w Chi­che­ster.

Oto zawar­tość dru­gie­go nume­ru:

O kobie­tach kapła­nach, rów­no­ści jak i nadziei co do kobiet bisku­pów

– wywiad z Chri­stian Rees, prze­wod­ni­czą­cą orga­ni­za­cji “Kobie­ty i Kościół”

Kobie­ty rabi­ni i femi­nizm w Juda­izmie

- Rab­bi Rachel Mon­ta­gu (UK)

Świę­ce­nia kapłań­skie kobiet – dal­sze teo­lo­gicz­ne obser­wa­cje w kon­tek­ście Kościo­ła Anglii

- Rev Dr Jane Ste­en (UK)

Jezus pro­si Sama­ry­tan­kę o wodę: Dalit- (‘nie­ty­kal­na’) femi­ni­stycz­na inter­pre­ta­cja roz­dzia­łu czwar­te­go Ewan­ge­lii św. Jana.

- Sure­kha Nela­va­la (India/USA)

Mię­dzy asce­zą a poku­są — śre­dnio­wiecz­ny wize­ru­nek Maryi z per­spek­ty­wy teo­lo­gicz­nej.

- Dr Jadwi­ga Sebe­sta i Karin-Anna Waw­rzy­nek (Pol­ska — Niem­cy)

Sta­bat Mater Dolo­ro­sa: Dzie­wi­ca Mary­ja we współ­cze­snej kine­ma­to­gra­fii.

- Dr Sha­ron Roubach (Izra­el)

O praw­dzi­wej Maryi z Naza­re­tu – kobie­cie dla naszych cza­sów

- S. Judith Grey CSC (UK)

Toż­sa­mość, rze­czy­wi­stość i duchowść kobiet boli­wij­skich w kon­tek­ście kul­tu­ry Ayma­ra.

- Agnes Muel­ler (Kosta­ry­ka)

Listy do Redak­cji

Raport z Kon­fe­ren­cji

Wszyst­kie arty­ku­ły są w cało­ści dostęp­ne albo w języ­ku angiel­skim z krót­kim wstę­pem.

Zapra­sza­my do lek­tu­ry i do dzie­le­nia sie z Redak­cja swo­imi uwa­ga­mi!

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.