Ekumenizm na świecie

17 osób padło ofiarami zamachów w kościołach w Kenii


We wczo­raj­szych ata­kach z uży­ciem bro­ni pal­nej i gra­na­tów na dwa kościo­ły (kato­lic­ki i ewan­ge­li­kal­ny) w Garis­sie zgi­nę­ło 17 osób a kil­ka­dzie­siąt zosta­ło ranio­nych. Garis­sa leży oko­ło 140 kilo­me­trów od gra­ni­cy z Soma­lią. Kenia sta­ła się obiek­tem zama­chów od cza­su, gdy jesie­nią wysła­ła kon­tyn­gent woj­sko­wy do połu­dnio­wej Soma­lii w celu zdła­wie­nia rebe­lii al-Sha­­bab, isla­mi­stycz­nej orga­ni­za­cji powią­za­nej z al- Kaidą.


We wczo­raj­szych ata­kach z uży­ciem bro­ni pal­nej i gra­na­tów na dwa kościo­ły (kato­lic­ki i ewan­ge­li­kal­ny) w Garis­sie zgi­nę­ło 17 osób a kil­ka­dzie­siąt zosta­ło ranio­nych.

Garis­sa leży oko­ło 140 kilo­me­trów od gra­ni­cy z Soma­lią. Kenia sta­ła się obiek­tem zama­chów od cza­su, gdy jesie­nią wysła­ła kon­tyn­gent woj­sko­wy do połu­dnio­wej Soma­lii w celu zdła­wie­nia rebe­lii al-Sha­bab, isla­mi­stycz­nej orga­ni­za­cji powią­za­nej z al- Kaidą.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.