Ekumenizm na świecie

Anglikanie & metodyści: niedoskonałość i jedność


Zna­my się już dobrze, nie bój­my się nie­do­sko­na­ło­ści i jed­no­ści — to wnio­ski rapor­tu Mię­dzy­na­ro­do­wej Komi­sji Angli­kań­sko-Meto­dy­stycz­nej ds. Jed­no­ści w Misji.


Angli­ka­nie i meto­dy­ści zna­ją się wystar­cza­ją­co i nie powin­ni bojaź­li­wie obser­wo­wać swo­ich kro­ków, poszu­ku­jąc nie­moż­li­wej do speł­nie­nia dosko­na­ło­ści zanim zgo­dzą się na jed­ność — stwier­dza dłu­go ocze­ki­wa­ny raport mię­dzy­na­ro­do­we­go dia­lo­gu angli­kań­sko-meto­dy­stycz­ne­go przed­sta­wio­ny wspól­nie przez abp. Can­ter­bu­ry Justi­na Welby’ego oraz ks. Gil­lian King­sto­ne, wice­pre­zy­dent­ki Mię­dzy­na­ro­do­wej Rady Meto­dy­stycz­nej.

Doku­ment Na cały świat: jak być i zostać Kościo­ła­mi apo­stol­ski­mi (ang. Into All The World: Being and beco­ming Apo­sto­lic Chur­ches) jest efek­tem ponad 20 lat pra­cy eku­me­nicz­nej. tekst zosta­nie przed­ło­żo­ny decy­zyj­nym gre­miom we Wspól­no­cie Angli­kań­skiej oraz Świa­to­wej Radzie Meto­dy­stycz­nej. Zapo­zna­ją się z nim rów­nież part­ne­rzy eku­me­nicz­ni.

Współ­prze­wod­ni­czą­cy komi­sji odpo­wie­dzial­nej za dia­log napi­sa­li, że być może chrze­ści­ja­nie nie nale­żą­cy ani do Kościo­ła angli­kań­skie­go, ani meto­dy­stycz­ne­go dzi­wią się, dla­cze­go angli­ka­nie i meto­dy­ści jesz­cze się nie zjed­no­czy­li, jed­nak — jak prze­ko­nu­ją — pro­ces ten musi potrwać, ponie­waż Kościo­ły potrze­bu­ją poku­ty i nawró­ce­nia, a kon­kret­nie odwró­ce­nia się od zaj­mo­wa­nia się tyl­ko sobą i zwró­ce­niu się ku Chry­stu­so­wi, co wyra­ża nowo­te­sta­men­to­we poję­cie meta­no­ia.

Raport stwier­dza, że mię­dzy angli­ka­na­mi a meto­dy­sta­mi nie ma żad­nych róż­nic, któ­re uza­sad­nia­ły­by roz­łam (non church-divi­ding). Doty­czy to zarów­no wia­ry oraz teo­lo­gii urzę­du, w tym zna­cze­nia epi­sko­pa­tu. Nie­mniej to wła­śnie histo­rycz­nie poj­mo­wa­ny epi­sko­pat wyda­je się w bila­te­ral­nym dia­lo­gu spra­wą wciąż naj­trud­niej­szą. Raport stwier­dza, że jed­ność angli­kań­sko-meto­dy­stycz­na jest już fak­tem, ale musi być pogłę­bia­na, musi stać się peł­na i widzial­na. Auto­rzy zwró­ci­li się do lokal­nych spo­łecz­no­ści, aby same zba­da­ły, czy przed­sta­wio­ny mate­riał jest wystar­cza­ją­cym dowo­dem jed­no­ści, umoż­li­wia­ją­cym dal­szy jej roz­wój. Tekst posia­da rów­nież prak­tycz­ne zale­ce­nia i pro­po­zy­cje na płasz­czyź­nie regio­nal­nej.


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.