Ekumenizm na świecie

Arcybiskup u papieża


W naj­bliż­szy ponie­dzia­łek (05.03.2007) arcy­bi­skup Uppsa­li Anders Wej­ryd odwie­dzi Rzym. Zwierzch­nik Kościo­ła Szwe­cji (Sven­ska kyr­kan) zosta­nie przy­ję­ty na pry­wat­nej audien­cji przez papie­ża Bene­dyk­ta XVI. — To bar­dzo waż­ne, aby nowy arcy­bi­skup spo­ty­kał się z lide­ra­mi róż­nych Kościo­łów tak szyb­ko, jak to tyl­ko moż­li­we. To bar­dzo wiel­ka radość, że teraz doj­dzie do spo­tka­nia z papie­żem — stwier­dził kape­lan pry­ma­sa Szwe­cji, ks. Micha­el Per­s­son. Ks. Per­s­son dodał, że eku­me­nizm jest ideą bar­dzo bli­ską […]


W naj­bliż­szy ponie­dzia­łek (05.03.2007) arcy­bi­skup Uppsa­li Anders Wej­ryd odwie­dzi Rzym. Zwierzch­nik Kościo­ła Szwe­cji (Sven­ska kyr­kan) zosta­nie przy­ję­ty na pry­wat­nej audien­cji przez papie­ża Bene­dyk­ta XVI. — To bar­dzo waż­ne, aby nowy arcy­bi­skup spo­ty­kał się z lide­ra­mi róż­nych Kościo­łów tak szyb­ko, jak to tyl­ko moż­li­we. To bar­dzo wiel­ka radość, że teraz doj­dzie do spo­tka­nia z papie­żem — stwier­dził kape­lan pry­ma­sa Szwe­cji, ks. Micha­el Per­s­son.

Ks. Per­s­son dodał, że eku­me­nizm jest ideą bar­dzo bli­ską ser­ca arcy­bi­sku­pa Wej­ry­da. Jego zda­niem roz­mo­wy szwedz­kie­go pry­ma­sa z bisku­pem Rzy­mu doty­czyć będą przede wszyst­kim poko­ju na świe­cie i kwe­stii zwią­za­nych z ochro­ną śro­do­wi­ska.

Od cza­su obję­cia urzę­du arcy­bi­sku­pa Uppsa­li Anders Wej­ryd spo­tkał się z lide­ra­mi skan­dy­naw­skich Kościo­łów lute­rań­skich, Ewan­ge­lic­kie­go Kościo­ła w Niem­czech, arcy­bi­sku­pem Can­ter­bu­ry Rowa­nem Wil­liam­sem a tak­że przed­sta­wi­cie­la­mi Świa­to­wej Fede­ra­cji Lute­rań­skiejŚwia­to­wej Rady Kościo­łów.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.