Ekumenizm na świecie

Bp Hanson: Jedność już istnieje


Przy­go­to­wa­ny przez Waty­kan doku­ment w niczym nie zmie­nia sta­no­wi­ska Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go, dla­te­go nie będzie miał wpły­wu na sto­su­nek Kościo­ła Ewa­n­ge­­li­c­ko-Lute­­ra­ń­skie­­go w Ame­ry­ce do eku­me­ni­zmu, w tym do dia­lo­gu lute­­ra­ń­sko-rzy­m­sko­­ka­­to­­li­c­kie­­go — stwier­dził bp Mark S. Han­son, zwierzch­nik ame­ry­kań­skich lute­ra­nów, komen­tu­jąc waty­kań­ski doku­ment “Odpo­wie­dzi na pyta­nia doty­czą­ce nie­któ­rych aspek­tów nauki o Koście­le”. — To nie nie­spo­dzian­ka, że Kościół rzym­sko­ka­to­lic­ki potwier­dza, iż w nim trwa Kościół Chry­stu­sa; nie­wąt­pli­wie każ­dy Kościół chrze­ści­jań­ski ist­nie­je w i żyje dzię­ki wspól­no­cie, któ­rą […]


Przy­go­to­wa­ny przez Waty­kan doku­ment w niczym nie zmie­nia sta­no­wi­ska Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go, dla­te­go nie będzie miał wpły­wu na sto­su­nek Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Lute­rań­skie­go w Ame­ry­ce do eku­me­ni­zmu, w tym do dia­lo­gu lute­rań­sko-rzym­sko­ka­to­lic­kie­go — stwier­dził bp Mark S. Han­son, zwierzch­nik ame­ry­kań­skich lute­ra­nów, komen­tu­jąc waty­kań­ski doku­ment “Odpo­wie­dzi na pyta­nia doty­czą­ce nie­któ­rych aspek­tów nauki o Koście­le”.

- To nie nie­spo­dzian­ka, że Kościół rzym­sko­ka­to­lic­ki potwier­dza, iż w nim trwa Kościół Chry­stu­sa; nie­wąt­pli­wie każ­dy Kościół chrze­ści­jań­ski ist­nie­je w i żyje dzię­ki wspól­no­cie, któ­rą nazy­wa­my “Kościo­łem”, któ­rą prze­cho­wu­je­my i krze­wi­my w apo­stol­skiej wie­rze — napi­sał bp Han­son.

Biskup stwier­dził, że jego Kościół pod­trzy­mu­je nauki Kon­fe­sji Augs­bur­skiej, któ­ra jasno stwier­dza, iż Kościół jest “zgro­ma­dze­niem świę­tych, w któ­rym się wier­nie naucza Ewan­ge­lii i nale­ży­cie udzie­la sakra­men­tów”. Dodał, że Kościół jest zra­nio­ny poprzez podzia­ły pomię­dzy chrze­ści­ja­na­mi.

- Trud­ne i waż­ne spra­wy posłu­gi i ekle­zjo­lo­gii muszą być jesz­cze prze­dys­ku­to­wa­ne w ame­ry­kań­skim dia­lo­gu lute­rań­sko-rzym­sko­ka­to­lic­kim — stwier­dził bp Mark S. Han­son. I dodał, że jed­ność chrze­ści­jań­ska już ist­nie­je poprzez chrzest w Chry­stu­sie, któ­ry trwa­le przy­po­mi­na o tym, że Kościo­ły nie zawsze były podzie­lo­ne.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.