Ekumenizm na świecie

Brytyjki przechodzą na islam


Według badań prze­pro­wa­dzo­nych przez orga­ni­za­cję Faith Mat­ters w Wiel­kiej Bry­ta­nii doszło do stu tysię­cy kon­wer­sji na islam. W cią­gu deka­dy licz­ba kon­wer­ty­tów ule­gła podwo­je­niu. W ostat­nim roku na islam prze­szło 5200 osób. Bada­nie prze­pro­wa­dzo­ne na gru­pie 122 zeszło­rocz­nych kon­wer­ty­tów poka­za­ło, że 56% kon­wer­ty­tów to bia­li Bry­tyj­czy­cy. Śred­ni wiek kon­wer­ty­ty to 27 lat. Na islam czę­ściej kon­wer­tu­ją kobie­ty — aż 62%! Powo­dem popu­lar­no­ści isla­mu wśród kobiet nie jest wca­le fakt, iż spo­tka­ły […]


Według badań prze­pro­wa­dzo­nych przez orga­ni­za­cję Faith Mat­ters w Wiel­kiej Bry­ta­nii doszło do stu tysię­cy kon­wer­sji na islam. W cią­gu deka­dy licz­ba kon­wer­ty­tów ule­gła podwo­je­niu. W ostat­nim roku na islam prze­szło 5200 osób. Bada­nie prze­pro­wa­dzo­ne na gru­pie 122 zeszło­rocz­nych kon­wer­ty­tów poka­za­ło, że 56% kon­wer­ty­tów to bia­li Bry­tyj­czy­cy. Śred­ni wiek kon­wer­ty­ty to 27 lat. Na islam czę­ściej kon­wer­tu­ją kobie­ty — aż 62%!

Powo­dem popu­lar­no­ści isla­mu wśród kobiet nie jest wca­le fakt, iż spo­tka­ły miłe­go muzuł­ma­ni­na i chcą go poślu­bić, gdyż mał­żeń­stwo z inno­wier­cą to oko­ło 12% powo­dów kon­wer­sji. Acz oczy­wi­ście kon­wer­tyt­ki wycho­dzą za mąż za muzuł­man — cza­sem też kon­wer­ty­tów.

Z prze­pro­wa­dzo­nych przez nie­któ­re bry­tyj­skie cza­so­pi­sma roz­mów z kon­wer­tyt­ka­mi wyni­ka, iż motyw kon­wer­sji to nie­za­do­wo­le­nie z dotych­cza­so­we­go życia (pra­ca, impre­zy, przy­ja­cie­le) i odna­le­zie­nie się w rygo­rze modli­twy i naka­za­nych zacho­wań oby­cza­jo­wych (skrom­ny strój, wstrze­mięź­li­wość sek­su­al­na, posty, zakaz picia alko­ho­lu).

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.