Ekumenizm na świecie

Dyskryminacja, prześladowanie i męczeństwo — Globalne Forum Chrześcijańskie w Albanii


145 chrze­ści­jan róż­nych tra­dy­cji i z wie­lu stron świa­ta spo­tka­ło się na Glo­bal­nym Forum Chrze­ści­jan (Glo­bal Chri­stian Forum), któ­re odby­wa­ło się w dniach od 1 do 5 listo­pa­da br. w Tira­nie.


GCF jest plat­for­mą spo­tka­nia chrze­ści­jan repre­zen­tu­ją­cych orga­ni­za­cje eku­me­nicz­ne i tra­dy­cje wyzna­nio­we — zarów­no wete­ra­nów glo­bal­ne­go dia­lo­gu eku­me­nicz­ne­go, jak i wspól­no­ty, któ­re od nie­daw­na otwo­rzy­ły się na eku­me­nię. GCF powo­ła­ła Świa­to­wa Rada Kościo­łów, Papie­ska Rada ds. Popie­ra­nia Jed­no­ści Chrze­ści­jan, Świa­to­wy Alians Ewan­ge­licz­ny oraz Świa­to­wa Wspól­no­ta Zie­lo­no­świąt­ko­wa. W tym roku bez­po­śred­ni­mi orga­ni­za­to­ra­mi GFC były albań­skie Kościo­ły: Albań­ska Cer­kiew Pra­wo­sław­na, rzym­sko­ka­to­lic­ka Kon­fe­ren­cja Bisku­pów Albań­skich oraz Ewan­ge­licz­ny Kościół Alba­nii.

W GCF uczest­ni­czył tyl­ko jeden dele­gat z Pol­ski, rzym­sko­ka­to­lic­ki kapłan i eku­me­ni­sta ks. prof. Andrzej Perzyń­ski (UKSW).

Głów­ny­mi tema­ta­mi GCF były aktu­al­ne wyzwa­nia, sto­ją­ce przed chrze­ści­ja­na­mi w kra­jach, gdzie wyzna­wa­nie Chry­stu­sa wciąż wią­że się z dys­kry­mi­na­cją, prze­śla­do­wa­niem i męczeń­stwem. Zebra­ni wysłu­cha­li rela­cji chrze­ści­jan z regio­nów, któ­rzy na co dzień zma­ga­ją się z rze­czy­wi­sto­ścią zna­ną zachod­nie­mu świa­tu jedy­nie z prze­ka­zów medial­nych lub kart Nowe­go Testa­men­tu. W prze­sła­niu koń­co­wym uczest­ni­czy przy­po­mnie­li, że życie chrze­ści­jan od zawsze nazna­czo­ne jest dro­gą krzy­ża, któ­ra pro­wa­dzi ku zmar­twych­wsta­niu.

XXI wiek obfi­tu­je w poru­sza­ją­ce histo­rie wier­nych, któ­rzy zapła­ci­li za swo­je odda­nie Chry­stu­so­wi cier­pie­niem, byli pod­da­wa­ni tor­tu­rom i zabi­ja­ni. Chrze­ści­jań­scy męczen­ni­cy jed­no­czą nas w spo­sób, któ­re­go nie do koń­ca jeste­śmy w sta­nie zro­zu­mieć. Ape­lu­je­my o soli­dar­ność wszyst­kich chrze­ści­jan i poku­tu­je­my za cza­sy, gdy prze­śla­do­wa­li­śmy się nawza­jem, pro­si­my o wyba­cze­nie i modli­my się o nowe dro­gi, na któ­rych może­my naśla­do­wać Chry­stu­sa — czy­ta­my w doku­men­cie koń­co­wym.

Uczest­ni­cy GFC zobo­wią­za­li się do uważ­niej­sze­go wsłu­chi­wa­nia się w doświad­cze­nia poje­dyn­czych chrze­ści­jan i Kościo­łów, dotknię­tych prze­śla­do­wa­nia­mi na co dzień, a tak­że do inten­syw­nej modli­twy za sie­bie nawza­jem. Ponad­to zaape­lo­wa­li o wyraź­ne zabie­ra­nie gło­su w obro­nie cier­pią­cych i zin­ten­sy­fi­ko­wa­nie kon­kret­nych dzia­łań na rzecz pogłę­bie­nia soli­dar­no­ści oraz wspie­ra­nia pojed­na­nia, a tak­że roz­wo­ju wol­no­ści reli­gij­nej na świe­cie.

Obra­dy prze­pla­ta­ne były modli­twa­mi w róż­nych tra­dy­cjach. W pra­wo­sław­nym sobo­rze Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go odby­ła się Boska Litur­gia pod prze­wod­nic­twem metro­po­li­ty Ana­sta­ze­go.

Spo­tka­nie GCF odby­ło się 25 lat po przy­wró­ce­niu wol­no­ści reli­gij­nej w Alba­nii. W 1967 roku pod rzą­da­mi komu­ni­stycz­ne­go dyk­ta­to­ra Enve­ra Hodży wpro­wa­dzo­no do kon­sty­tu­cji zapis, mówią­cy, że Alba­nia jest kra­jem ate­istycz­nym. Ponad 60% Albań­czy­ków wyzna­je islam, a nie­co ponad 30% chrze­ści­jań­stwo. Naj­więk­szą wspól­no­tą chrze­ści­jań­ską są pra­wo­sław­ni, rzym­scy kato­li­cy, a następ­nie chrze­ści­ja­nie nale­żą­cy do Kościo­łów pro­te­stanc­kich.

Poprzed­nie GFC odby­ło się w 2012 roku w Mana­do (Indo­ne­zja).


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.