Ekumenizm na świecie

Egipscy akademicy bojkotują dialog z katolikami


W pro­te­ście prze­ciw wypo­wie­dzi papie­ża Bene­dyk­ta XVI któ­ry potę­pił anty­chrze­ści­jań­ską prze­moc w Egip­cie i zaape­lo­wał do rzą­du o zapew­nie­nie ochro­ny mniej­szo­ści chrze­ści­jań­skiej czo­ło­wi aka­de­mi­cy muzuł­mań­scy zapo­wia­da­ją boj­kot dia­lo­gu z Waty­ka­nem. Taką decy­zję pod­jął szejk Ahmad el-Tay­­eb, któ­ry kie­ru­je Uni­wer­sy­te­tem al-Azhar w Kairze oraz człon­ko­wie Muzuł­mań­skiej Aka­de­mii Nauko­wej. Decy­zja o zawie­sze­niu dia­lo­gu przy­cho­dzi mie­siąc przed corocz­nym spo­tka­niem Wspól­nej Komi­sji ds. dia­lo­gu Papie­skiej Rady ds. Dia­lo­gu Mię­dzy­re­li­gij­ne­go i sta­łej komi­sji […]


W pro­te­ście prze­ciw wypo­wie­dzi papie­ża Bene­dyk­ta XVI któ­ry potę­pił anty­chrze­ści­jań­ską prze­moc w Egip­cie i zaape­lo­wał do rzą­du o zapew­nie­nie ochro­ny mniej­szo­ści chrze­ści­jań­skiej czo­ło­wi aka­de­mi­cy muzuł­mań­scy zapo­wia­da­ją boj­kot dia­lo­gu z Waty­ka­nem.

Taką decy­zję pod­jął szejk Ahmad el-Tay­eb, któ­ry kie­ru­je Uni­wer­sy­te­tem al-Azhar w Kairze oraz człon­ko­wie Muzuł­mań­skiej Aka­de­mii Nauko­wej. Decy­zja o zawie­sze­niu dia­lo­gu przy­cho­dzi mie­siąc przed corocz­nym spo­tka­niem Wspól­nej Komi­sji ds. dia­lo­gu Papie­skiej Rady ds. Dia­lo­gu Mię­dzy­re­li­gij­ne­go i sta­łej komi­sji al- Alzhar ds. dia­lo­gu z mono­te­istycz­ny­mi reli­gia­mi. Komi­sja zosta­ła powo­ła­na w 1998 roku i spo­ty­ka­ła się rok­rocz­nie w lutym.

Komen­tarz:

Wyda­wać by się mogło, że roz­mo­wy są po to żeby wyja­śniać takie kwe­stie jak to, że islam nie odpo­wia­da za zama­chy na chrze­ści­jan bo tako­we są dzie­łem ter­ro­ry­stów, któ­rzy inspi­ra­cję do prze­mo­cy goto­wi są brać zewsząd. Tym bar­dziej, że papież nie obwi­niał en bloc isla­mu odpo­wie­dzial­no­ścią za ten zamach. Nato­miast jako chrze­ści­ja­nin oraz zwierzch­nik Kościo­ła kato­lic­kie­go nie może nie wyra­zić swo­je­go zanie­po­ko­je­nia ata­ka­mi ter­ro­ry­stycz­ny­mi na jaką­kol­wiek gru­pę ludzi a zwłasz­cza nale­żą­cą do mniej­szo­ści chrze­ści­jań­skiej. Jeże­li są tutaj jakieś wąt­pli­wo­ści co do tre­ści prze­ka­zu to chy­ba łatwiej je wyra­zić w posta­ci wyja­śnień dla­cze­go ów prze­kaz uzna­je się za nie­uza­sad­nio­ny niż obra­ża­nie się i zry­wa­nie roz­mów.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.