Ekumenizm na świecie

Ekumeniczna premiera w Watykanie — evensong


Odpa­li­li­śmy w Waty­ka­nie naszą taj­ną broń – żar­to­wa­li angli­kań­scy inter­nau­ci na wieść o nie­szpo­rach w rycie angli­kań­skim, któ­re po raz pierw­szy odby­ły się w samym ser­cu rzym­skie­go kato­li­cy­zmu – Bazy­li­ce św. Pio­tra. I rze­czy­wi­ście – nie­szpo­ry (even­song) to naj­pięk­niej­sze nabo­żeń­stwo Kościo­łów angli­kań­skich.


Donio­słość chwi­li potwier­dził też przed­sta­wi­ciel papie­ża Fran­cisz­ka, uczest­ni­czą­cy w litur­gii, abp Arthur Roche, sekre­tarz waty­kań­skiej Kon­gre­ga­cji ds. Kul­tu Boże­go. Sam Biskup Rzy­mu uczest­ni­czył nie­daw­no w angli­kań­skim nabo­żeń­stwie w Rzy­mie, gdy odwie­dził angli­kań­ską para­fię Wszyst­kich Świę­tych.

Nabo­żeń­stwo odby­ło się z oka­zji 50. rocz­ni­cy roz­po­czę­cia ofi­cjal­ne­go dia­lo­gu angli­kań­sko-rzym­sko­ka­to­lic­kie­go, któ­ra obcho­dzo­na była w minio­nym roku. Cen­tral­ne obcho­dy odby­ły się w paź­dzier­ni­ku 2016 roku w rzym­skim koście­le św Grze­go­rza z udzia­łem papie­ża Fran­cisz­ka i arcy­bi­sku­pa Can­ter­bu­ry Justi­na Welby’ego. Nie­szpo­ry w bazy­li­ce św. Pio­tra nie były jed­nak pierw­szym, angli­kań­skim akcen­tem w tej świą­ty­ni. W 2012 roku chór angli­kań­skie­go Opac­twa West­min­ster­skie­go zaśpie­wał pod­czas uro­czy­stej mszy z udzia­łem papie­ża Fran­cisz­ka, któ­re­go łączą nie­zwy­kle bli­skie rela­cje z Arcy­bi­sku­pem Can­ter­bu­ry Justi­nem Welby, hono­ro­wym zwierzch­ni­kiem Wspól­no­ty Angli­kań­skiej i Kościo­ła Anglii. Z kolei papież Bene­dykt XVI uczest­ni­czył w even­song w Opac­twie West­min­ster­skim pod­czas swo­jej piel­grzym­ki do Anglii w 2010 r.

Even­song pro­wa­dził abp David Moxon, dyrek­tor Cen­trum Angli­kań­skie­go w Rzy­mie i repre­zen­tant Arcy­bi­sku­pa Can­ter­bu­ry przy Waty­ka­nie.

Angli­kań­skie nie­szpo­ry, nazy­wa­ne popu­lar­nie even­song, to litur­gicz­ny znak roz­po­znaw­czy angli­ka­ni­zmu i jed­no z naj­pięk­niej­szych i naj­po­pu­lar­niej­szych nabo­żeństw tej tra­dy­cji. Swo­imi korze­nia­mi even­song się­ga tra­dy­cji mona­stycz­nej, a litur­gia nabo­żeń­stwa wie­lo­krot­nie ule­ga­ła zmia­nom, głów­nie w war­stwie języ­ko­wej, jed­nak naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szą się nie­szpo­ry w tra­dy­cyj­nej opra­wie z 1662 r.

Even­song posia­da zróż­ni­co­wa­ne for­my – może mieć skrom­ną postać pry­wat­nej lub wspól­no­to­wej modli­twy, ale rów­nież nie­zwy­kle uro­czy­stą opra­wę litur­gicz­ną z udzia­łem pro­fe­sjo­nal­nych chó­rów. Even­son­gi przy­cią­ga­ją spo­rą licz­bę uczest­ni­ków, rów­nież ze wzglę­du na swo­je walo­ry muzycz­ne. W ostat­nich latach popu­lar­nie sta­ły się apli­ka­cje na urzą­dze­nia mobil­ne, zachę­ca­ją­ce do codzien­nej modli­twy rów­nież wg litur­gii nie­szpo­rów. W zależ­no­ści od kra­ju i oko­licz­no­ści, even­song może skła­dać się z róż­nych ele­men­tów, ale sta­ły­mi czę­ścia­mi nabo­żeń­stwa są: wyzna­nie grze­chów, modli­twa respon­so­ryj­na na pod­sta­wie psal­mów (pre­ces), czy­ta­nia z Pisma Świę­te­go, kan­tyk (naj­czę­ściej Magni­fi­catNunc dimit­tis), wyzna­nie wia­ry, Modli­twa Pań­ska i inne modli­twy. Pod­czas uro­czy­stych nabo­żeństw wygła­sza­ne jest rów­nież krót­kie kaza­nie.


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.