Ekumenizm na świecie

Incydent na ekumenicznym spotkaniu w Wittenberdze


“O praw­dzi­wym skar­bie Kościo­ła – razem śla­da­mi Ewan­ge­lii” – pod takim tytu­łem odby­ło się Wit­ten­ber­skie Zgro­ma­dze­nie Eku­me­nicz­ne zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Mię­dzy­na­ro­do­wą Wspól­no­tę Eku­me­nicz­ną (IEF). W ramach wyda­rze­nia odby­ło się forum dys­ku­syj­ne nt. eku­me­ni­zmu, pod­czas któ­re­go doszło do nie­przy­jem­ne­go incy­den­tu spro­wo­ko­wa­ne­go przez ewan­ge­lic­kie­go pasto­ra.


Do dys­ku­sji pane­lo­wej zapro­szo­na zosta­ła biskup­ka Ilse Jun­ker­mann z Ewan­ge­lic­kie­go Kościo­ła Środ­ko­wych Nie­miec, oraz ordy­na­riusz rzym­sko­ka­to­lic­kiej die­ce­zji Mag­de­bur­ga Ger­hard Feige, biry­tu­ali­sta, odpo­wie­dzial­ny w Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Nie­miec za kon­tak­ty eku­me­nicz­ne.

Pod­czas roz­mo­wy bp Feige ostrzegł przed nad­mier­ny­mi ocze­ki­wa­nia­mi doty­czą­cy­mi prze­ła­ma­nia roz­ła­mu. – Nie mamy obec­nie jasno­ści co do tego, jak ma ta jed­ność wyglą­dać i jaki jest cel eku­me­nicz­nych sta­rań. W naj­istot­niej­szych spra­wach się zga­dza­my, ale nie ma zgod­no­ści, jak ma kon­kret­nie wyglą­dać jed­ność w pojed­na­nej róż­no­rod­no­ści – mówił biskup.

Z kolei biskup­ka Jun­ker­mann zazna­czy­ła, że eku­me­nizm musi pozo­stać dyna­micz­nym pro­ce­sem wza­jem­ne­go zro­zu­mie­nia bez zaciem­nia­nia róż­nic. — Błę­dem jest mówie­nie, że rózni­ce teo­lo­gicz­ne nie odgry­wa­ją już roli. To pomniej­sza skar­by poszcze­gól­ne­go wyzna­nia. Nasze dro­gi przed 500 laty nie roze­szły się z powo­du bła­ho­stek – doda­ła.

Incy­dent

Jed­nak na kon­struk­tyw­nej wymia­nie zdań się nie skoń­czy­ło, gdy do dys­ku­sji wkro­czył prze­wod­ni­czą­cy nie­miec­kie­go oddzia­łu IEF, ewan­ge­lic­ki duchow­ny Hans-Georg Link, nawią­zu­jąc do wspól­ne­go nabo­żeń­stwa rzym­skich kato­li­ków, ewan­ge­li­ków, angli­ka­nów i pra­wo­sław­nych zapla­no­wa­ne­go na 14 wrze­śnia w Tre­wi­rze z oka­zji Świę­ta Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Św. Ks. Link wyra­ził ocze­ki­wa­nie wobec bp. Feige i bp Jun­ker­mann, aby „wresz­cie spi­sać kon­kret­ne uzgod­nie­nia – Od 30 lat jeste­śmy zby­wa­ni ogól­ni­ka­mi – stwier­dził.

Zde­cy­do­wa­nie na wypo­wiedź duchow­ne­go zare­ago­wał bp Feige: — Swo­je życie poświę­ci­łem eku­me­ni­zmo­wi i nie pozwo­lę, aby w ten spo­sób mnie szu­flad­ko­wa­no – odparł biskup po czym opu­ścił spo­tka­nie razem z bp. Jun­ker­mann.

IEF to zało­żo­na w 1967 roku w Szwaj­ca­rii mię­dzy­na­ro­do­wa orga­ni­za­cja eku­me­nicz­na, sku­pia­ją­ca świec­kich i duchow­nych z róż­nych tra­dy­cji wyzna­nio­wych. Celem IEF jest wspie­ra­nie dia­lo­gu eku­me­nicz­ne­go u pod­staw, a tak­że mię­dzy dzia­ła­ją­cy­mi już struk­tu­ra­mi eku­me­nicz­ny­mi. IEF nie posia­da roz­bu­do­wa­nych struk­tur i sta­wia na dys­ku­sję i prak­tycz­ną ducho­wość.

Orga­ni­za­cja moc­no opo­wia­da się za usta­no­wie­niem gościn­no­ści eucha­ry­stycz­nej – w 2007 Zgro­ma­dze­nie Gene­ral­ne IEF opu­bli­ko­wa­ło dekla­ra­cję „O Współ­dzie­le­niu Eucha­ry­stii”.

IEF posia­da rów­nież dzia­ła­czy w Pol­sce.Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.