Ekumenizm na świecie

Islam a antysemickie uprzedzenia


Prak­ty­ku­ją­cy muzuł­ma­nie czę­ściej żywią anty­se­mic­kie uprze­dze­nia — dono­si fran­cu­ski dzien­nik “Le Figa­ro” z 7 grud­nia br., powo­łu­jąc się na bada­nia fran­cu­skich socjo­lo­gów. Po raz pierw­szy prze­pro­wa­dzo­no we Fran­cji szcze­gó­ło­we stu­dium, w któ­rym pod­da­no bada­niu Fran­cu­zów wywo­dzą­cych się z krę­gu imi­gra­cji magh­reb­skiej, afry­kań­skiej i turec­kiej (Fran­cu­zi jak inni?). Bada­niem obję­to repre­zen­ta­tyw­ną gru­pę 1003 osób powy­żej 18 roku życia.Wnio­ski, do jakich doszli bada­cze z Cen­trum Badań Poli­to­lo­gicz­nych […]


Prak­ty­ku­ją­cy muzuł­ma­nie czę­ściej żywią anty­se­mic­kie uprze­dze­nia — dono­si fran­cu­ski dzien­nik “Le Figa­ro” z 7 grud­nia br., powo­łu­jąc się na bada­nia fran­cu­skich socjo­lo­gów. Po raz pierw­szy prze­pro­wa­dzo­no we Fran­cji szcze­gó­ło­we stu­dium, w któ­rym pod­da­no bada­niu Fran­cu­zów wywo­dzą­cych się z krę­gu imi­gra­cji magh­reb­skiej, afry­kań­skiej i turec­kiej (Fran­cu­zi jak inni?). Bada­niem obję­to repre­zen­ta­tyw­ną gru­pę 1003 osób powy­żej 18 roku życia.

Wnio­ski, do jakich doszli bada­cze z Cen­trum Badań Poli­to­lo­gicz­nych Cevi­pof, pozwa­la­ją stwier­dzić, że w dwóch dzie­dzi­nach islam bar­dzo wyraź­nie zazna­cza swo­je wpły­wy na imi­gran­tów: oby­cza­jów i anty­se­mic­kich uprze­dzeń. Imi­gran­ci są bar­dziej kon­ser­wa­tyw­ni w dzie­dzi­nie oby­cza­jów niż resz­ta Fran­cu­zów. 39 proc. z nich potę­pia homo­sek­su­alizm (wobec 21 proc. pozo­sta­łych Fran­cu­zów), a 43 proc. opo­wia­da się za wpro­wa­dze­niem osob­nych godzin zajęć na pły­wal­niach dla męż­czyzn i kobiet.


Róż­ni­ca mię­dzy imi­gran­ta­mi a pozo­sta­ły­mi Fran­cu­za­mi jest tym bar­dziej ude­rza­ją­ca, że wzra­sta ona w młod­szych poko­le­niach. Jedy­nie 3 proc. Fran­cu­zów w wie­ku 18–35 lat okre­śla się mia­nem kon­ser­wa­ty­stów w dzie­dzi­nie oby­cza­jów, ale aż 40 proc. wśród imi­gran­tów. Rygo­ryzm ten, któ­re­go nosi­cie­la­mi są przede wszyst­kim mło­dzi męż­czyź­ni muzuł­ma­nie, zde­rza się z pra­gnie­niem eman­cy­pa­cji kobiet ich rówie­śnic, któ­re mają o wie­le bar­dziej per­mi­syw­ne podej­ście do oby­cza­jo­wo­ści.


Prak­ty­ko­wa­nie isla­mu pod­le­ga jed­nak ewo­lu­cji. Dziś bli­sko 59 proc. potom­ków Tur­ków, Afray­kań­czy­ków i przy­by­szów z Magh­re­bu uwa­ża się za muzuł­ma­nów, 13 proc. za kato­li­ków i 20 proc. za ate­istów. Jedy­nie 22 proc. muzuł­ma­nów prak­ty­ku­je regu­lar­nie. Pro­ce­sy seku­la­ry­za­cyj­ne skry­wa­ją jed­nak dwie prze­ciw­staw­ne ten­den­cje: z jed­nej stro­ny odcho­dze­nie od reli­gii rodzi­ców, z dru­giej — reisla­mi­za­cja mło­dzie­ży, któ­ra coraz czę­ściej prak­ty­ku­je. Prak­ty­ko­wa­nie wia­ry zmniej­sza się jed­nak z wie­kiem i wyso­ko­ścią docho­dów; nato­miast stu­dia nie mają wpły­wu na reli­gij­ne zaan­ga­żo­wa­nie.


Po wzro­ście ilo­ści aktów anty­se­mic­kich w roku 2000 socjo­lo­go­wie wyja­śnia­li, że imi­gran­ci kie­ro­wa­li się anty­sy­jo­ni­zmem, iden­ty­fi­ka­cją z Pale­styń­czy­ka­mi i wresz­cie zazdro­ścią. Autor obec­ne­go rapor­tu Vin­cent Tiberj stwier­dza , że to przede wszyst­kim prak­ty­ko­wa­nie isla­mu warun­ku­je anty­se­mic­kie uprze­dze­nia — 46 proc. prak­ty­ku­ją­cych muzuł­ma­nów z bada­nej gru­py ujaw­nia anty­se­mic­kie uczu­cia, a jedy­nie 28 proc. nie pod­da­je się im.


Wśród nie­prak­ty­ku­ją­cych muzuł­ma­nów nie wię­cej niż 30 proc. prze­ja­wia anty­se­mic­kie uprze­dze­nia. Anty­se­mi­tyzm róż­ni się od innych rasi­zmów, nie jest on pro­stą eks­pre­sją etno­cen­try­zmu, sko­ro 80 proc. prak­ty­ku­ją­cych wypo­wia­da się pozy­tyw­nie o reli­gii chrze­ści­jań­skiej. A co wię­cej, anty­se­mi­tyzm ten ist­nie­je u ludzi naj­le­piej wykształ­co­nych i u mło­dych. Nawet 37 proc. ludzi po stu­diach zawo­do­wych i 20 proc. u absol­wen­tów uni­wer­sy­te­tów mani­fe­stu­je wro­gość wobec Żydów. Anty­se­mi­tyzm nie jest też wąt­pli­wym przy­wi­le­jem przed­mieść fran­cu­skich miast. Pośród Fran­cu­zów 18 proc. uwa­ża, że Żydzi mają zbyt wie­le wła­dzy.


Opra­co­wał Jaro­sław Soł­tys


Forum Żydzi Pola­cy Chrze­ści­ja­nie

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.