Ekumenizm na świecie

Konferencja Kościołów Europejskich – nowe władze i dyskusja o wojnie


Abp Tia­ty­ry i Wiel­kiej Bry­ta­nii Niki­ta (Loulias) został nowym prze­wod­ni­czą­cym Kon­fe­ren­cji Kościo­łów Euro­pej­skich (KKE), któ­rej Zgro­ma­dze­nie Ogól­ne odby­wa­ło się w dniach od 14 do 20 czerw­ca br. w Tal­li­nie (Esto­nia). Hasłem spo­tka­nia euro­pej­skich chrze­ści­jan ze 114 Kościo­łów angli­kań­skich, pra­wo­sław­nych, ewan­ge­lic­kich, sta­ro­ka­to­lic­kich i meto­dy­stycz­nych były sło­wa: „Z Bożym bło­go­sła­wień­stwem – kształ­tu­jąc przy­szłość”.


W 2008 roku Rosyj­ska Cer­kiew Pra­wo­sław­na wyco­fa­ła się z prac KKE. Z udzia­ły w Zgro­ma­dze­niu KKE zre­zy­gno­wa­ła Serb­ska Cer­kiew Pra­wo­sław­na z powo­du zapro­sze­nia przed­sta­wi­cie­li Ukra­iń­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej, któ­rej kano­nicz­no­ści Ser­bo­wie nie uzna­ją.

Pod­czas spo­tka­nia KKE prze­ma­wia­ło wie­lu zna­mie­ni­tych gości, w tym eku­me­nicz­ny patriar­cha Kon­stan­ty­no­po­la Bar­tło­miej, eme­ry­to­wa­ny abp Can­ter­bu­ry Rowan Wil­liams oraz lider­ka bia­ło­ru­skiej opo­zy­cji Swie­tla­na Cicha­no­uska.

Jed­nym z tema­tów Zgro­ma­dze­nia była rosyj­ska agre­sja prze­ciw­ko Ukra­inie. KKE zaape­lo­wa­ła do rzą­dów i spo­łe­czeństw, aby wspie­ra­li ukra­iń­ski opór wobec rosyj­skiej ata­ku. W oświad­cze­niu koń­co­wym Kościo­ły stwier­dzi­ły, że ci, któ­rzy zaczę­li tę woj­nę, roz­po­wszech­nia­li kłam­stwa i fał­szy­we infor­ma­cje, któ­rzy glo­ry­fi­ku­ją prze­moc i pano­wa­nie, muszą zostać pocią­gnię­ci do odpo­wie­dzial­no­ści.

Na stro­nie Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej poja­wi­ła się rela­cja z dys­ku­sji pane­lo­wej o roli Kościo­łów w sytu­acji woj­ny.


Pra­wo­sław­ny metro­po­li­ta na cze­le KKE

Nowym sze­fem KKE został abp Niki­ta z Eku­me­nicz­ne­go Patriar­cha­tu Kon­stan­ty­no­po­la, zastę­pu­jąc ks. Chri­stia­na Krie­ge­ra, refor­mo­wa­ne­go pasto­ra z Fran­cji.

Abp Niki­ta uro­dził się w USA. Był dusz­pa­ste­rzem grec­kich para­fii pra­wo­sław­nych w India­nie i Chi­ca­go. Pro­wa­dził dzia­łal­ność dydak­tycz­ną na kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Igna­ce­go Loy­oli w Chi­ca­go. W 1996 roku został metro­po­li­tą Hong­kon­gu i Połu­dnio-Wschod­niej Azji Patriar­cha­tu Kon­stan­ty­no­po­la. W 2007 roku został metro­po­li­tą Dar­da­ne­li oraz sze­fem Pra­wo­sław­ne­go Insty­tut im. Patriar­chy Athe­na­go­ra­sa w Ber­kley (USA).

Od 2019 jest metro­po­li­tą Tia­ty­ry i Wiel­kiej Bry­ta­nii. Jest rów­nież koor­dy­na­to­rem depar­ta­men­tu Patriar­cha­tu Eku­me­nicz­ne­go zaj­mu­ją­ce­go się wal­ką z han­dlem ludź­mi i współ­cze­sny­mi prze­ja­wa­mi nie­wol­nic­twa. Ponad­to jest współ­prze­wod­ni­czą­cym Pra­wo­sław­no-Kato­lic­kie­go Forum Euro­py. – Oczy­wi­ście są mię­dzy nami róż­ni­ce, ale mamy tak wie­le wspól­ne­go: Jezu­sa Chry­stu­sa. Musi­my się pozna­wać, musi­my współ­pra­co­wać – powie­dział po swo­im wybo­rze abp Niki­ta.

Wice­prze­wod­ni­czą­cy­mi KKE zosta­li angli­kań­ska biskup­ka Hun­ting­don Dag­mar Win­ter oraz ks. Frank Kopa­nia z Kościo­ła Ewan­ge­lic­kie­go w Niem­czech.

W Tal­li­nie prze­by­wa­li repre­zen­tan­ci trzech Kościo­łów człon­kow­skich KKE z Pol­ski: ks. dr Grze­gorz Giem­za (Kościół Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­ski), ks. dr Andrzej Kuź­ma (Pol­ski Auto­ke­fa­licz­ny Kościół Pra­wo­sław­ny) orz ks. Krzysz­tof Pikul­ski (Kościół Pol­sko­ka­to­lic­ki).

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.