Ekumenizm na świecie

Kościół na meczet


Muzuł­mań­scy fana­ty­cy zaata­ko­wa­li zbroj­nie chal­dej­ski kościół św. Jana w Bag­da­dzie, oraz zde­mo­lo­wa­li inny, św. Jaku­ba w tym samym mie­ście, zapo­wia­da­jąc, że zamie­nią go na meczet. To kolej­na seria ata­ków na chrze­ści­jań­skie cele w Ira­ku. Pod­cza sata­ku na kościół św. Jana zgi­nę­ło kil­ku ochro­nia­rzy kościo­ła, choć uda­ło się go obro­nić przed zaję­ciem. W tym samym dniu inna grup­ka muzuł­mań­skich fana­ty­ków zde­mo­lo­wa­ła kościół Św. Jaku­ba w Bag­da­dzie, zapo­wia­da­jąc, że zamie­ni go na meczet. Wszyst­ko to odby­ło się w dn. 6 […]


Muzuł­mań­scy fana­ty­cy zaata­ko­wa­li zbroj­nie chal­dej­ski kościół św. Jana w Bag­da­dzie, oraz zde­mo­lo­wa­li inny, św. Jaku­ba w tym samym mie­ście, zapo­wia­da­jąc, że zamie­nią go na meczet. To kolej­na seria ata­ków na chrze­ści­jań­skie cele w Ira­ku.

Pod­cza sata­ku na kościół św. Jana zgi­nę­ło kil­ku ochro­nia­rzy kościo­ła, choć uda­ło się go obro­nić przed zaję­ciem. W tym samym dniu inna grup­ka muzuł­mań­skich fana­ty­ków zde­mo­lo­wa­ła kościół Św. Jaku­ba w Bag­da­dzie, zapo­wia­da­jąc, że zamie­ni go na meczet. Wszyst­ko to odby­ło się w dn. 6 czerw­ca, gdy cha­le­dj­ski biskup Mosu­lu odpra­wiał nabo­żeń­stwo żałob­ne za trzech zamor­do­wa­nych przez islam­skich fana­ty­ków księ­ży kato­lic­kich.


Za cza­sów Sad­da­ma Husej­na w Ira­ku żyło oko­ło 800 000 chrze­ści­jan, głów­nie Asy­ryj­czy­ków i Chal­dej­czy­ków. Od cza­sów jego oba­le­nia więk­szość z nich ucie­kła w popło­chu przed nara­sta­ją­cy­mi prze­śla­do­wa­nia­mi ze stro­ny szy­itów i sun­ni­tów. Ostat­nio patriar­cha asy­ryj­ski Mar Addai II oświad­czył, że w czę­ści Bag­da­du dotych­czas zamiesz­ka­łej przez Asy­ryj­czy­ków, kaza­no im ją albo opu­ścić pła­cąc “opła­tę za wyjazd” (bez pra­wa do zabra­nia swo­ich rze­czy), albo też wydać cór­kę lub sio­strę za muzuł­ma­ni­na, by móc zostać w swo­ich domach.


:: Ekumenizm.pl: W Ira­ku mor­du­ją księ­ży

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.