Ekumenizm na świecie

Nowa cerkiew prawosławna w Zurichu


Nową cer­kiew pra­wo­sław­ną, pod wezwa­niem Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go, poświę­cił w Zuri­chu 15 grud­nia metro­po­li­ta smo­leń­ski i kali­nin­gradz­ki Kiriłł. Pra­wo­sław­na para­fia ist­nia­ła w Zuri­chu od 66 lat. Jed­nak do tej pory nabo­żeń­stwa odby­wa­ły się w nie­wiel­kim dwó­po­jo­wym miesz­ka­niu na pierw­szym pię­trze zwy­kłej kamie­ni­cy. Nowy budy­nek kościel­ny został zaku­pio­ny przez para­fię nie­speł­na rok temu, ale do grud­nia trwa­ło przy­go­to­wa­nie go do nowych litur­gicz­nych zadań. Nowa cer­kiew ma być nie tyl­ko cen­trum ducho­wym, ale tak­że kul­tu­ral­nym […]


Nową cer­kiew pra­wo­sław­ną, pod wezwa­niem Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go, poświę­cił w Zuri­chu 15 grud­nia metro­po­li­ta smo­leń­ski i kali­nin­gradz­ki Kiriłł.

Pra­wo­sław­na para­fia ist­nia­ła w Zuri­chu od 66 lat. Jed­nak do tej pory nabo­żeń­stwa odby­wa­ły się w nie­wiel­kim dwó­po­jo­wym miesz­ka­niu na pierw­szym pię­trze zwy­kłej kamie­ni­cy. Nowy budy­nek kościel­ny został zaku­pio­ny przez para­fię nie­speł­na rok temu, ale do grud­nia trwa­ło przy­go­to­wa­nie go do nowych litur­gicz­nych zadań.


Nowa cer­kiew ma być nie tyl­ko cen­trum ducho­wym, ale tak­że kul­tu­ral­nym dla wspól­no­ty szwaj­car­skich Rosjan. Znaj­du­ją się w niej bowiem pomiesz­cze­nia, w któ­rym odby­wać się będą semi­na­ria wysta­wy czy kon­cer­ty.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.