Ekumenizm na świecie

Ożywienie dialogu prawosławno-katolickiego?


Ist­nie­je nadzie­ja na “oży­wie­nie dia­lo­gu pra­­wo­­sła­w­no-kato­­li­c­kie­­go” powie­dział po wizy­cie w Istan­bu­le i uczest­nic­twie w uro­czy­sto­ściach św. Andrze­ja, patro­na patriar­cha­tu w Kon­stan­ty­no­po­lu kard. Wal­ter Kasper, prze­wod­ni­czą­cy Papie­skiej Rady d/s Jed­no­ści Chrze­ści­jan. “Napraw­dę świę­to­wa­li­śmy razem, mie­li­śmy doświad­cze­nie bycia moc­no zjed­no­czo­ny­mi w wie­rze” — powie­dział w Radiu Waty­kań­skim po powo­ro­cie z uro­czy­sto­ści kard. Kasper. Przy­po­mniał tak­że, że mimo iż dia­log nie został for­mal­nie prze­rwa­ny, to jed­nak od dłuż­sze­go cza­su znaj­do­wał się w sta­nie uśpie­nia. “Teraz mam […]


Ist­nie­je nadzie­ja na “oży­wie­nie dia­lo­gu pra­wo­sław­no-kato­lic­kie­go” powie­dział po wizy­cie w Istan­bu­le i uczest­nic­twie w uro­czy­sto­ściach św. Andrze­ja, patro­na patriar­cha­tu w Kon­stan­ty­no­po­lu kard. Wal­ter Kasper, prze­wod­ni­czą­cy Papie­skiej Rady d/s Jed­no­ści Chrze­ści­jan.

“Napraw­dę świę­to­wa­li­śmy razem, mie­li­śmy doświad­cze­nie bycia moc­no zjed­no­czo­ny­mi w wie­rze” — powie­dział w Radiu Waty­kań­skim po powo­ro­cie z uro­czy­sto­ści kard. Kasper. Przy­po­mniał tak­że, że mimo iż dia­log nie został for­mal­nie prze­rwa­ny, to jed­nak od dłuż­sze­go cza­su znaj­do­wał się w sta­nie uśpie­nia. “Teraz mam nadzie­ję na jego prze­bu­dze­nie” — dodał kard. Kasper.


Prze­wod­ni­czą­cy Papie­skiej Rady d/s Jed­no­ści Chrze­ści­jan dodał tak­że, że patriar­cha Bar­tło­miej zapre­zen­to­wał na spo­tka­niu kil­ka idei na temat moż­li­wo­ści roz­wo­ju dia­lo­gu. Muszą być one jed­nak prze­dys­ku­to­wa­ne przez lide­rów innych Kościo­łów pra­wo­sław­nych.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.