Ekumenizm na świecie

Po raz pierwszy prawosławny pokieruje ekumenią w Szwajcarii


33-let­ni teo­log Milan Kostre­še­vić zosta­nie nowym pre­zy­den­tem Wspól­no­ty Robo­czej Kościo­łów Chrze­ści­jań­skich w Szwaj­ca­rii (AGCK.CH) – taką decy­zję pod­ję­ło pod­czas obrad onli­ne zgro­ma­dze­nie ogól­ne AGCK.CH. Po raz pierw­szy w pra­wie 50-let­niej histo­rii orga­ni­za­cji na jej cze­le sta­nie pre­zy­dent wyzna­nia pra­wo­sław­ne­go.Milan Kostre­še­vić otrzy­mał 21 spo­śród 23 gło­sów, a swój urząd obej­mie 1 stycz­nia 2021 r., a jego kaden­cja potrwa dwa lata. – Jako pre­zy­dent chciał­bym kon­ty­no­wać owoc­ną pra­cę mię­dzy Kościo­ła­mi człon­kow­ski­mi AGCK.CH zarów­no mię­dzy Kościo­ła­mi histo­rycz­ny­mi a tymi, któ­re osie­dli­ły się w Szwaj­ca­rii dopie­ro nie­daw­no – powie­dział pre­zy­dent-elekt, pod­kre­śla­jąc donio­słość dia­lo­gu eku­me­nicz­ne­go rów­nież w kon­tek­ście spo­łecz­nym.

Kostre­še­vić ma 33 lata i uro­dził się w Bośni. Ukoń­czył teo­lo­gię pra­wo­sław­ną (Bel­grad), stu­dio­wał tak­że arche­olo­gię oraz filo­zo­fię. Jest wier­nym Serb­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej, któ­ra w minio­nych latach dele­go­wa­ła go do pre­zy­dium AGCK.CH, a w sierp­niu 2020 roku powie­rzy­ła mu sta­no­wi­sko refe­ren­ta ds. eku­me­ni­zmu Serb­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej. Kostre­še­vić jest ponad­to człon­kiem Szwaj­car­skiej Rady Reli­gii. Od 2013 roku jest pra­cow­ni­kiem Kate­dry Teo­lo­gii Chrze­ści­jań­sko-Kato­lic­kiej (Sta­ro­ka­to­lic­kiej) Uni­wer­sy­te­tu w Ber­nie.

Oprócz wybo­ru Kostre­še­vi­ća na nowe­go pre­zy­den­ta AGCK.CH przy­ję­ła na pra­wach człon­ka sto­wa­rzy­szo­ne­go Szwaj­car­ski Alians Ewan­ge­licz­ny, do któ­re­go nale­ży 460 auto­no­micz­nych zbo­rów ewan­ge­li­kal­nych o róż­nym typie poboż­no­ści. Od lat Alians wyra­żał goto­wość do zacie­śnie­nia współ­pra­cy eku­me­nicz­nej z inny­mi Kościo­ła­mi chrze­ści­jań­ski­mi i zasy­gna­li­zo­wał ubie­ga­nie się o peł­ne człon­ko­stwo w AGCK.CH w nie­da­le­kiej przy­szło­ści.

AGCK.CH jest jedy­ną ogól­no­kra­jo­wą orga­ni­za­cją eku­me­nicz­ną w Szwaj­ca­rii. W jej skład wcho­dzi 12 Kościo­łów róż­nych wyznań, w tym dwa naj­więk­sze Kościo­ły – rzym­sko­ka­to­lic­ki i ewan­ge­lic­ko-refor­mo­wa­ny – oraz czte­ry Kościo­ły pra­wo­sław­ne. Ponad­to AGCK.CH posia­da też kil­ku człon­ków sto­wa­rzy­szo­nych (np. adwen­ty­ści i zie­lo­no­świąt­kow­cy).


Gale­ria

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.