Ekumenizm na świecie

Przełamać opór materii — instytucjonalna jedność anglikanów i metodystów


10 lat po pod­pi­sa­niu Angli­kań­sko-Meto­dy­stycz­ne­go przy­mie­rza nad­szedł czas, aby oba Kościo­ły prze­ła­ma­ły iner­cję i zmie­rza­ły ku insty­tu­cjo­nal­nej jed­no­ści – stwier­dza raport eku­me­nicz­nej komi­sji, nad­zo­ru­ją­cej reali­za­cję posta­no­wień doku­men­tu pod­pi­sa­ne­go w 2003 roku w obec­no­ści kró­lo­wej Elż­bie­ty II.

Kościo­ły zobo­wią­za­ły się wów­czas do pogłę­bia­nia wspól­no­ty, zachę­ca­jąc swo­ich wier­nych do gościn­no­ści eucha­ry­stycz­nej oraz współ­pra­cy na wszyst­kich szcze­blach życia kościel­ne­go. Raport sygno­wa­ny przez dwóch współ­prze­wod­ni­czą­cych komi­sji – bisku­pa Coven­try Chri­sto­phe­ra Cock­swor­tha oraz b. wice­pre­zy­den­ta Kon­fe­ren­cji Meto­dy­stycz­nej prof. Pete­ra How­dle, przy­zna­je, że dla wie­lu chrze­ści­jan pro­ces imple­men­ta­cji Przy­mie­rza postę­pu­je zbyt wol­no.

Prze­szko­dy

Raport zauwa­ża, że Kon­fe­ren­cja Meto­dy­stycz­na nie potra­fi­ła wypeł­nić zale­ceń z 2008 roku, mówią­cych, że pre­zy­dent Kon­fe­ren­cji Meto­dy­stycz­nej, powi­nien być kon­se­kro­wa­ny na bisku­pa. – Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że w cią­gu ostat­nich pię­ciu lat Kościół meto­dy­stycz­ny opie­rał się, aby roz­wią­zać tę kwe­stię.

Jed­nak raport zawie­ra rów­nież uwa­gi, doty­czą­ce Kościo­ła Anglii. Stro­na meto­dy­stycz­na z ubo­le­wa­niem przy­ję­ła infor­ma­cję o nega­tyw­nej decy­zji Syno­du Gene­ral­ne­go o nie­do­pusz­cze­niu kobiet do świę­ceń bisku­pich, ponie­waż w Koście­le meto­dy­stycz­nym kobie­ty i męż­czyź­ni mają rów­ny dostęp do wszyst­kich urzę­dów kościel­nych.

W lip­cu br. odby­ła się w Lon­dy­nie Kon­fe­ren­cja Meto­dy­stycz­na, naj­wyż­szy organ wła­dzy w Koście­le meto­dy­stycz­nym, w któ­rej uczest­ni­czył arcy­bi­skup Can­ter­bu­ry Justin Welby.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.