Ekumenizm na świecie

Ramadan z przeszkodami


W ubie­głą sobo­tę zakoń­czył się dla wyznaw­ców isla­mu świę­ty mie­siąc Rama­dan. Jak i w poprzed­nich latach muzuł­ma­nie w kra­jach chrze­ści­jań­skich nie obcho­dzi­li go w spo­ko­ju – infor­mu­je CNN oraz Public Reli­gion Rese­arch Insti­tu­te. Rama­dan, obcho­dzo­ny przez muzuł­ma­nów jako pamiąt­ka obja­wie­nia Kora­nu, przy­pa­dał w tym roku na dni 20 lip­ca – 18 sierp­nia. Jest to szcze­gól­ny czas modli­twy, jał­muż­ny i ści­słe­go postu. Ale, jak zauwa­ża CNN, tak­że nie­po­ko­ju. W wie­lu […]


W ubie­głą sobo­tę zakoń­czył się dla wyznaw­ców isla­mu świę­ty mie­siąc Rama­dan. Jak i w poprzed­nich latach muzuł­ma­nie w kra­jach chrze­ści­jań­skich nie obcho­dzi­li go w spo­ko­ju – infor­mu­je CNN oraz Public Reli­gion Rese­arch Insti­tu­te.

Rama­dan, obcho­dzo­ny przez muzuł­ma­nów jako pamiąt­ka obja­wie­nia Kora­nu, przy­pa­dał w tym roku na dni 20 lip­ca – 18 sierp­nia. Jest to szcze­gól­ny czas modli­twy, jał­muż­ny i ści­słe­go postu. Ale, jak zauwa­ża CNN, tak­że nie­po­ko­ju. W wie­lu kra­jach doszło w tym roku do napa­ści na muzuł­ma­nów w oko­li­cach mecze­tów, zaś w Joplin (stan Mis­so­uri) 6 sierp­nia lokal­ny meczet został pod­pa­lo­ny.

Jak dono­si ame­ry­kań­ski Public Reli­gion Rese­arch Insti­tu­te nie­chęć do wyznaw­ców isla­mu w USA wzra­sta z każ­dym rokiem od 2001 roku. Rów­no­cze­śnie 53% uwa­ża swój kraj za bez­piecz­ny od ter­ro­ry­zmu eks­tre­mal­nych grup reli­gij­nych, 88% uwa­ża fede­ra­cję za pań­stwo tole­ran­cji, któ­re z zasa­dy gwa­ran­tu­je wol­ność wyzna­nia tak­że mało popu­lar­nym gru­pom reli­gij­nym. Jedy­nie 14% wie „cokol­wiek” na temat isla­mu.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.