Ekumenizm na świecie

Reformowani u patriarchy


Pod­czas wizy­ty u patriar­chy Kon­stan­ty­no­po­la Bar­tło­mie­ja I dele­ga­cja Świa­to­we­go Alian­su Kościo­łów Refor­mo­wa­nych podzię­ko­wa­ła hono­ro­we­mu zwierzch­ni­ko­wi pra­wo­sła­wia za jego wkład w eku­me­nizm. — Pod­czas naszych spo­tkań w Patriar­cha­cie Eku­me­nicz­nym sły­sze­li­śmy sil­ne i cie­płe wspar­cie dla dia­lo­gu. Uwa­ża­my to za wiel­ką odwa­gę i wyraz przy­wią­za­nia do rów­no­ści — stwier­dził Ian Tor­ren­ce z Prin­ce­ton The­olo­gi­cal Semi­na­ry.Sam Bar­tło­miej I stwier­dził pod­czas spo­tka­nia, że patriar­chat któ­re­my prze­wo­dzi, od ponad 100 lat uwa­ża ruch eku­me­nicz­ny za bar­dzo waż­ny. […]


Pod­czas wizy­ty u patriar­chy Kon­stan­ty­no­po­la Bar­tło­mie­ja I dele­ga­cja Świa­to­we­go Alian­su Kościo­łów Refor­mo­wa­nych podzię­ko­wa­ła hono­ro­we­mu zwierzch­ni­ko­wi pra­wo­sła­wia za jego wkład w eku­me­nizm. — Pod­czas naszych spo­tkań w Patriar­cha­cie Eku­me­nicz­nym sły­sze­li­śmy sil­ne i cie­płe wspar­cie dla dia­lo­gu. Uwa­ża­my to za wiel­ką odwa­gę i wyraz przy­wią­za­nia do rów­no­ści — stwier­dził Ian Tor­ren­ce z Prin­ce­ton The­olo­gi­cal Semi­na­ry.

Sam Bar­tło­miej I stwier­dził pod­czas spo­tka­nia, że patriar­chat któ­re­my prze­wo­dzi, od ponad 100 lat uwa­ża ruch eku­me­nicz­ny za bar­dzo waż­ny. Zwierzch­nik pra­wo­sła­wia był jed­nym z zało­ży­cie­li Świa­to­wej Rady Kościo­łów.


Lide­rzy Alian­su i patriar­cha potwier­dzi­li koniecz­ność kon­ty­nu­owa­nia dia­lo­gu pra­wo­sław­no-refor­mo­wa­ne­go, roz­po­czę­te­go w roku 1988.


Ks. Setri Nyomi, sekre­tarz gene­ral­ny ŚAKR, powie­dział po spo­tka­niu: — Była to dobra oka­zja by roz­wi­jać nasze bila­te­ral­ne rela­cje i by zasta­no­wić się nad naszym wspól­nym przy­wią­za­niem do idei jed­no­ści chrze­ści­jań­stwa i kon­se­kwen­cji w ruchu eku­me­nicz­nym.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.