Ekumenizm na świecie

Reformowani zdziwieni


Świa­to­wy Alians Kościo­łów Refor­mo­wa­nych wyra­ził swo­je “zdzi­wie­nie” naj­now­szym doku­men­tem Waty­ka­nu na temat kościo­ła. W spe­cjal­nym liście do karyd­na­ła Kaspe­ra, napi­sa­no, że tego typu doku­men­ty każą “pod­dać w wąt­pli­wość powa­gę dia­lo­gu kato­lic­ko – refor­mo­wa­ne­go.” W liście napi­sa­nym przez sekre­ta­rza gene­ral­ne­go, ks.Setri Nyomi, czy­ta­my, że ten doku­ment zmu­sza do zada­nia pyta­nia rzym­skim kato­li­kom “czy modli­my się o chrze­ści­jań­ską jed­ność”. Jego wyda­nie nazwa­no “nie­for­tun­nym”. Jak pod­kre­ślo­no, “na razie […]


Świa­to­wy Alians Kościo­łów Refor­mo­wa­nych wyra­ził swo­je “zdzi­wie­nie” naj­now­szym doku­men­tem Waty­ka­nu na temat kościo­ła. W spe­cjal­nym liście do karyd­na­ła Kaspe­ra, napi­sa­no, że tego typu doku­men­ty każą “pod­dać w wąt­pli­wość powa­gę dia­lo­gu kato­lic­ko – refor­mo­wa­ne­go.”

W liście napi­sa­nym przez sekre­ta­rza gene­ral­ne­go, ks.Setri Nyomi, czy­ta­my, że ten doku­ment zmu­sza do zada­nia pyta­nia rzym­skim kato­li­kom “czy modli­my się o chrze­ści­jań­ską jed­ność”. Jego wyda­nie nazwa­no “nie­for­tun­nym”. Jak pod­kre­ślo­no, “na razie cie­szy­my się, że nasze powo­ła­nie do bycia Kościo­łem Jezu­sa Chry­stu­sa nie jest uza­leż­nio­ne od inter­pre­ta­cji Waty­ka­nu” oraz, że refor­mo­wa­ni na świe­cie będą się “modlić o czas, gdy Kościół Rzym­sko­ka­to­lic­ki porzu­ci swo­je eks­klu­zyw­ne pre­ten­sje.


:: Wię­cej o doku­men­cie

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.