Ekumenizm na świecie

ŚRK ma nowego sekretarza generalnego


Ks. prof. Jer­ry Pil­lay został nowym sekre­ta­rzem gene­ral­nym Świa­to­wej Rady Kościo­łów (ŚRK) – decy­zję pod­jął Komi­tet Cen­tral­ny ŚRK, obra­du­ją­cy w Gene­wie. Pil­lay, któ­ry jest duchow­nym Zjed­no­czo­ne­go Kościo­ła Pre­zbi­te­riań­skie­go w Połu­dnio­wej Afry­ce, obej­mie swój urząd 1 stycz­nia 2023 roku. Zastą­pi on p.o. sekre­ta­rza gene­ral­ne­go o. prof. Ioana Sau­cę z Rumuń­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej.Ojciec Sau­ca kie­ro­wał tym­cza­so­wo pra­ca­mi ŚRK od 2020 roku, gdy dotych­cza­so­wy sekre­tarz gene­ral­ny Olav Tve­it Fyk­se został bisku­pem naczel­nym ewan­ge­lic­ko-lute­rań­skie­go Kościo­ła Nor­we­gii.

Ks. Jer­ry Pil­lay jest obec­nie dzie­ka­nem Wydzia­łu Teo­lo­gii i Reli­gii Uni­wer­sy­te­tu w Pre­to­rii.

Jego kontr­kan­dy­dat­ką była dr Eli­za­beth Joy z Malan­kar­skie­go Syryj­skie­go Kościo­ła Pra­wo­sław­ne­go, aktu­al­nie dyrek­tor­ka eku­me­nicz­nej orga­ni­za­cji Kościo­łem Razem w Anglii.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.